Vonatkozói mellékmondatok

(Relative Clauses)

Megszorító értelmű vonatkozói mellékmondatok

(Defining relative clauses)

A megszorító értelmű vonatkozói mellékmondatok mindig kijelölik, definiálják, meghatározzák az előttük álló főnevet. Ezek a mellékondatok szükségesek a főnév megértéséhez.

The man who is standing at the door is my uncle. – Az a férfi, aki az ajtónál áll, a magybátyám.

Az aláhúzott rész a megszorító vonatkozói mellékmondat. Ha kihagynánk, nem lenne egyértelmű, hogy milyen férfiről van szó. Fontos megjegyezni, hogy a beékelődő tagmondatot nem választjuk el vesszőkkel a főmondattól.

 

A fenti példában a vonatkozói névmás a who. Ezek helyes használatát mutatja be az alábbi táblázat:

alanyi alárendelés esetén tárgyas alárendelés esetén birtokos alárendelés esetén
emberekre who, that – aki(k)… 1

who, whom, that – aki(ke)t, (kihagyható)… 3

whose – aki(k)nek a… 5
tárgyakra which, that – ami(k)… 2 which, that – ami(ke)t, (kihagyható)… 4 whose, of which – ami(k)nek a… 6

Nézzünk példákat az egyes esetekre:

 

1. Alanyi alárendelés, emberekre:

The man who is standing at the door is my uncle. – Az a férfi, aki az ajtónál áll, a nagybátyám.

The woman that lives next door is a doctor. – Az a nő, aki a szomszédban lakik, orvos.

The workers who went on strike were fired. – Azokat a munkásokat, akik sztrájkba léptek, kirúgták.

The girl that found the lost dog got a reward. – Az a lány, aki megtalálta az elveszett kutyát, jutalmat kapott.

The students who went to the competition will get a prize. – Azok a tanulók, akik elmentek a versenyre, díjat fognak kapni.

 

2. Alanyi alárendelés, tárgyakra

The book which is on the table is Mary’s. – Az a könyv, ami az asztalon van, Mary-é.

I can’t go into the garage because of the car that is parking in front of our house. – Nem tudok beállni a garázsba amiatt az autó miatt, ami a ház előtt parkol.

The films that are on at the movies are all boring. – A filmek, amik most mennek a mozikban, mind unalmasak.

The house which is next to the station used to be a library. – Az a ház, ami az állomás mellett van, régen könyvtár volt.

The computer that has gone wrong is now in the loft. – Az a számítógép, ami elromlott, most a padláson van.

 

3. Tárgyas alárendelés, emberekre

The boy who we saw yesterday is French. – Az a fiú, akit tegnap láttunk, francia.

The policeman that has been hit by a car is now being examined. – Most vizsgálják azt a rendőrt, akit elütött egy autó.

The robber whom the judge found guilty will be sent to prison. – Azt a rablót, akit a bíró bűnösnek talált, börtönbe fogják küldeni.

The workers (kihagytuk a névmást!) he employs are always drinking. – A munkások, akiket alkalmaz, mindig isznak.

The men who you met are my collegues. – A férfiak, akikkel találkoztál, a kollégáim.

 

4. Tárgyas alárendelés, tárgyakra

The book (kihagytuk a névmást!) I bought last week is very exciting. – Az a könyv, amit múlt héten vettem, nagyon izgalmas.

I have found the papers that I lost weeks ago. – Megtaláltam azokat a papírokat, amiket hetekkel ezelőtt hagytam el.

The film which we saw was boring. – A film, amit láttunk, unalmas volt.

In their flat you can feel the vibration which the trucks cause. – A lakásukban lehet érezni a rezgést, amit a kamionok okoznak.

The fruit trees that we planted last year are now blossoming. – Virágoznak azok a gyümölcsfák, amiket tavaly ültettünk.

 

5. Birtokos alárendelés, emberekre

The boy whose dog is with us now is in Japan for a month. – A fiú, akinek a kutyája nálunk van, Japánban van egy hónapig.

The old lady whose house had burnt down won the lottery five. – Az az idős hölgy nyerte meg a lottó ötöst, akinek a háza leégett.

The man whose car was stolen will buy a motorbike. – Az a férfi, akinek ellopták az autóját, motort fog venni.

The play is about a girl whose boyfriend dies in the war. – A darab egy olyan lányról szól, akinek meghal a barátja a háborúban.

He is the guy whose wife is the director of the company. – Ő az a fickó, akinek a felesége a cég igazgatója.

 

6. Birtokos alárendelés, tárgyakra

The coat of which collar is black is mine. – Az a kabát, aminek a gallérja fekete, az enyém.

The house of which walls are of glass was built in 2000. – Az a ház, aminek a falai üvegből vannak, 2000-ben épült.

The cat whose leg was operated on last week can already run. – Az a macska, amelyiknek a lábát múlt héten operálták, már tud futni.

The telephone of which buttons are missing can still work. – A telefon, aminek hiányoznak a gombjai, működik.

The book of which author died in 1990 has been nominated to a prize. – Díjra jelölték azt a könyvet, aminek a szerzője 1990-ben meghalt.

 


 Nem megszorító (megengedő) értelmű vonatkozói mellékmondatok

(Non-defining relative clauses)

A nem megszorító vonatkozói mellékmondat olyan főnév után áll, ami már önmagában meghatározott, konkrét. Tehát nem definiálja a főnevet, csupán plusz információt közöl róla. Szemben a megszorító vonatkozói mellékmondatokkal, ezeket vesszők közé tesszük, nem szerves részei a mondatnak, kihagyhatók, vagy külön mondatba is rakhatók.

My father, who is an engineer, got a new job at the company. Az apám, aki mérnök, új munkát kapott a cégnél.

Az aláhúzott rész a nem megszorító értelmű vonatkozói mellékmondat. A „my father” főnévi szerkezet nem szorul kijelölésre, önmagában egyértelmű, hogy kire vonatkozik.

Az alábbi táblázat bemutatja a vonatkozói névmások helyes használatát ezen mondattípus esetén:

alanyi alárendelés esetén tárgyas alárendelés esetén birtokos alárendelés esetén
emberekre who – aki(k)… 1 who, whom – aki(ke)t… 3 whose – aki(k)nek a… 5
tártgyakra which – ami(k)… 2 which – ami(ke)t 4… whose, of which – ami(k)nek a… 6

Nézzünk példákat az egyes esetekre.

 

1. Alanyi alárendelés, emberekre

My father, who is an engineer, got a new job at the company. – Az apám, aki mérnök, új munkát kapott a cégnél.

John, who is a talented pianist, can play the flute as well. – John, aki tehetséges zongorista, fuvolázni is tud.

My neighbour, who is a young man, broke both his legs in a ski accident. – A szomszédom, aki egy fiatalember, mindkét lábát eltörte egy síbalasetben.

The director, who was elected just last year, has resigned. – Az igazgató, aki csak tavaly lett megválasztva, lemondott.

Susan, who is English, can hardly get used to the traffic in Europe. – Susan, aki angol, nehezen tudja megszokni a közlekedést Európában.

 

2. Alanyi alárendelés, tárgyakra

My last telephone, which was as heavy as a stone, worked perfectly. – Az előző telefonom, ami olyan nehéz volt, mint egy kő, tökéletesen működött.

His new plan, which is very clever in my opinion, hasn’t been accepted. – Az új tervét, ami szerintem nagyon okos, nem fogadták el.

Our car, which is an old Ford, is worth about 2000 euros. – Az autónk, ami egy régi Ford, kb. 2000 eurót ér.

The only church of the town, which was built in the 18th century, is under construction. – A város egyetlen temploma, ami a 18. században épült, átépítés alatt áll.

This clock, which happens to be Swiss, was bought by my granfather. – Ezt az órát, ami történetesen svájci, a nagyapám vette.

 

3. Tárgyas alárendelés, emberekre

Billy, who we saw at the concert, has gone to France. – Billy, akit a koncerten láttunk, elment Franciaországba.

Martin Bakers, who the people had elected to be a representative a month ago, caused a lethal accident. – Martin Bakers, akit az emberek múlt hónapban választottak képviselővé, halálos balesetet okozott.

Her only sister, who I met in Bristol, is visiting her today. – Az egyetlen testvére, akivel Bristolban találkoztam, ma fogja meglátogatni.

Joan, who we cannot call a big football fan, went to the match with the children. – Joan, akit nem nevezhetünk nagy focirajongónak, kiment a meccsre a gyerekekkel.

My aunt, who I love very much, wants to buy me a car. – A nagynéném, akit nagyon szeretek, venni akar nekem egy autót.

 

4. Tárgyas alárendelés, tárgyakra

These shoes, which I bought for my son, only fit my daughter. – Ez a cipő, amit a fiamnak vettem, csak a lányomra jó.

His house, which he built in1990, is still beautiful. – A háza, amit 1990-ben épített, még mindig gyönyörű.

Our new office, which you can find in the centre, is not big enough for us. – Az új irodánk, amit a központban találsz, nem elég nagy nekünk.

George’s watch, which he bought for a fortune, is always late. – George órája, amit egy vagyonért vett, mindig késik.

His paintings, which anyone can see in the town galery, are all about his secret love. – A képei, amiket bárki megnézhet a városi képtárban, mind a titkos szerelméről szólnak.

 

5. Birtokos alárendelés, emberekre

Mary, whose husband is a soldier, wants to have a baby. – Mary, akinek a férje katona, gyereket akar.

John, whose car had been stolen, bought a new Volvo. – John, akinek ellopták az autóját, vett egy Volvót.

My granny, whose doctor is a famous professor, is getting better very quickly. – A nagymamám, akinek az orvosa egy híres professzor, gyorsan javul.

Jack, whose test was the best, is a historian. – Jack, akinek a tesztje a legjobb lett, történész.

Phil, whose imagination is endless, thinks we are Russian spies. – Phil, akinek a fantáziája végtelen, azt hiszi, hogy orosz kémek vagyunk.

 

6. Birtokos alárendelés, tárgyakra

My bicycle, of which tyre is always flat, is a piece of rubbish. – A biciklim, aminek a kereke mindig lapos, egy rakás szemét.

His latest novel, of which title is The Mutiny, is a big success. – A legújabb regénye, aminek a címe „A lázadás”, nagy siker.

Australia, of which capital is Canberra, is a big island. – Ausztrália, aminek a fővárosa Canberra, egy nagy sziget.

His knife, of which blade is Japanese, can cut even iron. – A kése, aminek a pengéje japán, a vasat is el tudja vágni.

Susan’s dog, whose name is Jerry, is a labrador. – Susan kutyája, aminek a neve Jerry, labrador.

error: Védett tartalom