Szenvedő szerkezet (Passive Voice)

Felépítése: „BE” (megfelelő alakja)+IGE 3. szótári alakja (+by+cselekvő személy) (ahol a „be” mindig az adott igeidő igéjének helyére és alakjába kerül)
Használata:

1. Ha a cselekvést végző személy (stb.) nem ismert, vagy nem fontos.

2. Ha hangsúlyozni akarjuk a cselekvést végző személyt.

A szenvedő szerkezetes mondat felépítése:

Az egyszerűség kedvéért mostantól a szenvedő szerkezetet tartalmazó mondatokat hívjuk passzívnak, és az alapmondatokat, tehát a hagyományos felépítésűeket pedig aktívnak.

Csak olyan mondat alakítható passzívvá, amelyik tartalmaz tárgyat! Ugyanis az aktív mondat tárgya lesz a passzív mondat alanya.

A: They wrote all the letters.

P: All the letters were written.

 

A szenvedő szerkezet használatától a mondat igeideje nem változik. A példában egyszerű múlt van, aminek felépítése: ALANY+IGE2. Az átalakítás után az igeidőhöz szükséges 2. szótári alak megmarad, csak azt nem a cselekvést jelentő ige veszi fel, hanem a be-re kerül, így lesz az were. Az aktív mondat igéje pedig mindig 3. szótári alakba kerül (itt: IGE2. -> IGE3.): wrote -> written.

Tehát az átalakítás pontokba szedve:

1. aktív mondat tárgyából -> passzív mondat alanya

2. segédigék egyeztetése (ha az aktív mondat tartalmaz segédigét, akkor az átkerül a passzív mondatba is, ha kell, igazodik az alanyhoz, pl: have -> has, has -> have, am -> is, is -> are stb.)

3. a „be” az aktív mondat igéjének alakjában kerül a passzív mondatba (pl: IGE2. esetén „was/were„, IGE3. esetén „been„, IGE-ing esetén „being” stb.)

4. Az aktív mondatban szereplő ige, akármilyen alakból, mindig harmadik szótári alakba kerül (pl: wrote -> written, writing -> written stb.)

5. A passzív mondat végén megnevezhető a cselekvő személy, ezt a by segítségével illeszthetjük a mondathoz. (by Mary, by the doctors stb.)

A: They will repair the door today.

P: The door will be repaired today.

 

A: We will have finished it by noon.

P: It will have been finished by noon.

 

A: They are painting the house.

P: The house is being painted. (Az aktív mondatból az are -> is-re változik, mert más lett az alany!)

 

A: Bill bought the flowers.

P: The flowers were bought by Bill.

 

A: They won’t show the film this month.

P: The film won’t be shown this month.

 

Az igék harmadik szótári alakjával kapcsolatos helyesírási szabályokat lásd a befejezett jelennél!

 

Használata részletesebben:

1. A szenvedő szerkezetet leggyakrabban akkor használjuk, ha a cselekvést végző személy (ritkán: tárgy stb.) nem ismert, nem tudjuk, hogy ki az, vagy ha nem fontos megnevezni, mert egyértelmű. A passzív mondatok hangsúlya magán a cselekvés megtörténtén van. A magyar nyelvben a szenvedő szerkezet nem használatos, mert nehézkes és idegenül hangzik, mégis az ilyen angol mondatok megértéséhez és megtanulásához érdemes némely esetben a „szépségétől” eltekinteni, és a nyers, szó szerinti fordításokat is megvizsgálni.

The book will be sold from next month. A könyv jövő hónaptól lesz árusítva. (A könyvet jövő hónaptól fogják árusítani.)

Her arm was plastered. A karja be lett gipszelve. (Begipszelték a karját.)

He is being examined at the hospital now. Most van kivizsgálva a kórházban. (Most vizsgálják ki a kórházban.)

The parcels are always delivered in the morning. A csomagok mindig délelőtt vannak kiszállítva. (A csomagokat mindig délelőtt szállítják ki.)

The burglar has been arrested. A betörő le lett tartóztatva. (Letartóztatták a betörőt.)

 

Mint a zárójeles, helyes fordításoknál látható, magyar nyelvre általában többes szám harmadik személyű („ők”) alannyal alakítjuk át az angol szenvedő szerkezetet.

 

Még néhány példa a szenvedő szerkezetre, és azok magyar fordítására:

Has she been promoted? Előléptették?

In the hurricane dozens of houses were destroyed. A hurrikánban házak tucatjai semmisültek meg.

The newspaper is brought every morning. Az újságot hozzák minden reggel.

His son has been kidnapped. Elrabolták a fiát.

The suspects were being questioned when I arrived. A gyanúsítottakat éppen akkor hallgatták ki, mikor megérkeztem.

All the fruit trees here were planted in 2000. Az összes itteni gyümölcsfát 2000-ben ültették.

After the girl had been found, everybody went home relieved. Miután megtalálták a lányt, mindenki megkönnyebbülten ment haza.

This film was shot in Sierra Leone. Ezt a filmet Sierra Leone-ban forgatták.

Is your car being repaired now? Most javítják az autódat?

His paintings will be exhibited in a gallery in Barcelona. Egy barcelonai galériában fogják kiállítani a képeit.

Was the new machine tested? Tesztelték az új gépet?

 

2. Néha a szenvedő szerkezetet használhatjuk olyankor is, mikor ismerjük a cselekvő személyt, sőt, ki akarjuk hangsúlyozni. Ezek a mondatok elmondhatók általában aktív formában is, de azzal, hogy a passzív verzióban a cselekvő a mondat végére kerül, külön hangsúlyt is kap. (Ugyanis beszédben az angol mondat fő hangsúlya mindig az utolsó szótári szó hangsúlyos szótagára esik.)

Today the lunch was cooked by Joe. Ma az ebédet Joe főzte.

All the books here were written by Poe. Az összes könyvet itt Poe írta.

Bill has been hit by a doctor. Billt egy orvos ütötte el.

The lost wallet was found by a child. Az elvesztett pénztárcát egy gyerek találta meg.

This picture was painted by my father. Az apám festette ezt a képet.

The bus 21 is driven by a young woman. A 21-es buszt egy fiatal nő vezeti.

The main character was acted by my favourite actor. A főszerepet a kedvenc színészem alakította.

Everybody was invited by Sue. Mindenkit Sue hívott meg.

I was shocked by his behaviour. Ledöbbentett a viselkedése.

The car was driven by a politician. Az autót egy politikus vezette.

 

Léteznek olyan igék, amik után két tárgy is állhat, ezek a ditranzitív igék. A „tárgy” megnevezés az angol, és nem a magyar mondatértelmezés alapján történik, ami azért fontos, mert az angol nyelvben nincs részes eset, tehát amit a magyarban ennek minősítünk, az az angolban szintén tárgy. Így viszont kétféle módon állítható össze a szenvedő szerkezet, egyszer mikor a (magyar értelmezésbeli) részeshatározó (-nak, -nek) lesz a passzív mondat alanya (P1), másodszor, mikor az eredeti tárgy kerül a mondat elejére (P2).

A: He gave his sister (=T1) the bicycle (=T2).

P1: His sister was given the bicycle.
P2: The bicycle was given to his sister.

A: We bought her (=T1) a lot of flowers (=T2).

P1: She was bought a lot of flowers.
P2: A lot of flowers were bought for her.

A: They have sent me (=T1) some information (=T2).

P1: I have been sent some information.
P2: Some information has been sent to me.

 

Az ilyen esetekben általában az első (P1) variáció a gyakori, tehát mikor a személyre vonatkozó tárgy (részeshatározó) kerül alanyi pozícióba. Ditranzitív igék még pl: lend, show, pay, promise, refuse, tell, offer stb.

 

A szenvedő szerkezet alakjai a különböző igeidőkben:

Egyszerű jelen: The letter is written.
Egyszerű múlt: The letter was written.
Egyszerű jövő: The letter will be written.
Folyamatos jelen: The letter is being written.
Folymamatos múlt: The letter was being written.
Folyamatos jövő: The letter will be being written.*
Befejezett jelen: The letter has been written.
Befejezett múlt: The letter had been written.
Befejezett jövő: The letter will have been written.
Folyamatos befejezett jelen: The letter has been being written.*
Folyamatos befejezett múlt: The letter had been being written.*
Folyamatos befejezett jövő: The letter will have been being written.*

A*-gal jelölt folyamatos igeidőkben nagyon ritka a szenvedő szerkezet, helyettük az egyszerű párjuk használandó passzívval. (Pl: folyamatos befejezett jelen helyett befejezett jelen, folyamatos jövő helyett egyszerű jövő stb.)

Bizonyos igéket nem teszünk szenvedő szerkezetbe. Ilyenek: have, lack, fit, resemble stb.

error: Védett tartalom