Tőszámnevek

Cardinal numbers

1
one /wʌn/
2
two /tu:/
3
three /θri:/
4
four /fɔː/
5
five /faɪv/
6
six /sɪks/
7
seven /’sevən/
8
eight /eɪt/
9
nine /naɪn/
10
ten /ten/
11
eleven /ɪ’levən/
12
twelve /twelv/
13
thirteen /θɜ:’ti:n/
14
fourteen /fɔː’ti:n/
15
fifteen /fɪf’ti:n/
16
sixteen /sɪkst’i:n/
17
seventeen /seven’ti:n/
18
eighteen /eɪ’ti:n/
19
nineteen /naɪn’ti:n/
20
twenty /’twentɪ/
21
twenty-one /twentɪ’wʌn/
22
twenty-two /twentɪ’tu:/
23
twenty-three /twentɪ’θri:/
24
twenty-four /twentɪ’fɔː/
25
twenty-five /twentɪ’faɪv/
26
twenty-six /twentɪ’sɪks/
27
twenty-seven /twentɪ’sevən/
28
twenty-eight /twentɪ’eɪt/
29
twenty-nine /twentɪ’naɪn/
30
thirty /’θɜ:tɪ/
40
forty /’fɔːtɪ/
50
fifty /’fɪftɪ/
60
sixty /’sɪkstɪ/
70
seventy /’sevəntɪ/
80
eighty /’eɪtɪ/
90
ninety /’naɪntɪ/
100
a hundred; one hundred /ə ‘hʌndrəd/ /wʌn ‘hʌndrəd/
101
a hundred and one /ə ‘hʌndrəd ən wʌn/
102
a hundred and two /ə ‘hʌndrəd ən tu:/
110
a hundred and ten /ə ‘hʌndrəd ən ten/
120
a hundred and twenty /ə ‘hʌndrəd ən ‘twentɪ/
200
two hundred /tu: ‘hʌndrəd/
300
three hundred /θri:  ‘hʌndrəd/
400
four hundred /fɔː ‘hʌndrəd/
500
five hundred /faɪv ‘hʌndrəd/
600
six hundred /sɪks ‘hʌndrəd/
700
seven hundred /’sevən ‘hʌndrəd/
800
eight hundred /eɪt ‘hʌndrəd/
900
nine hundred /naɪn ‘hʌndrəd/
1 000
a thousand, one thousand /ə θ’auzənd/ /wʌn ‘θauzənd/
1 001
a thousand and one /ə ‘θauzənd ən wʌn/
1 010
a thousand and ten /ə ‘θauzənd ən ten/
1 020
a thousand and twenty /ə ‘θauzənd ən ‘twentɪ/
1 100
one thousand, one hunded /wʌn ‘θauzənd wʌn ‘hʌndrəd/
1 101
one thousand, one hundred and one /wʌn ‘θauzənd wʌn ‘hʌndrəd ən wʌn/
1 110
one thousand, one hundred and ten /wʌn ‘θauzənd wʌn ‘hʌndrəd ən ten/
9 999
nine thousand, nine hundred and ninety-nine /naɪn ‘θauzənd naɪn ‘hʌndrəd ən ‘naɪntɪ ‘naɪn/
10 000
ten thousand /ten ‘θauzənd/
15 356
fifteen thousand, three hundred and fifty six /’fɪfti:n ‘θauzənd θri: ‘hʌndrəd ən ‘fɪftɪ sɪks/
100 000
a hundred thousand /ə ‘hʌndrəd ‘θauzənd/
1 000 000
a million /ə ‘mɪljən/
100 000 000
a hundred million /ə ‘hʌndrəd ‘mɪljən/
1 000 000 000
a billion /ə ‘bɪljən/
100 000 000 000
a hundred billion /ə ‘hʌndrəd ‘bɪljən/
1 000 000 000 000
a trillion /ə ‘trɪljən/

Sorszámnevek

Ordinal numbers

1st 
first  /fɜ:st/
2nd 
second  /’sekənd/
3rd 
third  /θɜ:d/
4th 
fourth  /fɔ:θ/
5th 
fifth  /fɪfθ/
6th 
sixth  /sɪksθ/
7th 
seventh  /’sevənθ/
8th 
eighth  /eɪtθ/
9th 
ninth  /naɪnθ/
10th 
tenth  /tenθ/
11th 
eleventh  /ɪ’levənθ/
12th 
twelfth  /’twelfθ/
13th 
thirteenth  /θɜ:’ti:nθ/
14th 
fourtheenth  /fɔː’ti:nθ/
15th 
fidteenth  /fɪf’ti:nθ/   
16th 
sixteenth  /sɪks’ti:nθ/
17th 
seventeenth  /seven’ti:nθ/
18th 
eighteenth  /eɪ’ti:nθ/
19th 
nineteenth  /naɪn’ti:nθ/
20th 
twentieth  /’twentɪəθ/
21st 
twenty-first  /twentɪ’fɜ:st/
22nd 
twenty-second  /twentɪ’sekənd/
23rd 
twenty-third  /twentɪ’θɜ:d/
24th 
twenty-fourth  /twentɪ’fɔ:θ/
25th 
twenty-fifth  /twentɪ’fɪfθ/
26th 
twenty-sixth  /twentɪ’sɪksθ/
27th 
twenty-seventh  /twentɪ’sevənθ/
28th 
twenty-eighth  /twentɪ’eɪtθ/
29th 
twenty-ninth  /twentɪ’naɪnθ/
30th 
thirtieth  /’θ ɜːtɪəθ/
31st 
thirty-first  /θ ɜːtɪ’fɜ:st/
40th 
fortieth  /’fɔ:tɪəθ/
50th 
fiftieth  /’fɪftɪəθ/
100th 
hundredth  /’hʌndrədθ/
1 000th 
thousandth  /’θauzəndθ/
1 000 000th 
millionth  /’mɪljənθ/

Törtek

Fractions

1/2
a half  /ə ‘ha: :f/
1/4
a quarter  /ə ‘kwɔːtə/
3/4
three quarters  /θriː ‘kwɔːtəz/
1/3
a third  /ə ‘θɜ:d/
2/3 
two thirds  /tu: ‘θɜ:dz/
1/8
an eighth  /ən ‘eɪtθ/
3/8
three eighths  /θriː ‘eɪtθs/
5/8
five eighths  /faɪv ‘eɪtθs/
7/8
seven eighths  /sevən ‘eɪtθs/

 

Tizedesjegyek

Decimal fractions

0.1 
nought point one  /nɔ:t pɔɪnt wʌn/
0.01 
nought point oh one  /nɔ:t pɔɪnt əʊ wʌn/
0.0001 
nought point oh oh oh one  /ten pɔɪnt əʊ əʊ əʊ wʌn/
1.1 
one point one  /wʌn pɔɪnt wʌn/
1.2 
one point two  /wʌn pɔɪnt tu:/
1.23 
one point two three  /wʌn pɔɪnt tu: θri:/
1.0123 
one point oh one two three  /wʌn pɔɪnt əʊ wʌn tu: θri:/
10.01 
ten point oh one  /ten pɔɪnt əʊ wʌn/
21.57 
twenty-one point five seven  /’twentɪ wʌn pɔɪnt  faɪv ‘sevən/
2.6666666666…. 
two point six recurring  /tu: pɔɪnt  sɪks rɪ’kɜ:rɪŋ/
2.612361236123… 
two point six one two three recurring  /tu: pɔɪnt  sɪks wʌn tu: θri: rɪ’kɜ:rɪŋ/
2.5 million 
two point five million  /tu: pɔɪnt  faɪv ‘mɪljən/

 

Szimbólumok

Symbols

+
plus /’plʌs/
minus /’maɪnəs/
±
plus or minus /’plʌs  ɔ:  ‘maɪnəs/
x
multiplied by /’mʌltɪplaɪd baɪ/
/
over; divided by /’əʊvə/ /dɪ’vaɪdəd baɪ/
÷
divided /dɪ’vaɪdəd/
=
equals /’ɪ:kwəlz/
approximately, similar to /ə’prɒksɪmətlɪ/ /’sɪmɪlə tʊ/
equivalent to; identical /ɪk’wɪvələnt tʊ/ /aɪ’dentɪkl tʊ/
≠ 
not equal to /’nɒt ‘iːkwəl tʊ/
greater than /’greɪtə ðən/
less than /’les ðən/
≥ 
greater than or equal to /’greɪtə ðən ər ‘iːkwəl tʊ/
≤ 
less than or equal to /’les ðən ər’ iːkwəl tʊ/
²
squared (négyzet) /’skweəd/
³
cubed (köb) /’kju:bd/
4
to the fourth;  to the power four (a negyediken) /tə ðə ‘fɔː θ/ /te ðə ‘pauəfɔː/
n
 to the n; to the nth; to the power n /tə ðɪ en; tə dɪ enθ; tə ðə pauər en/
root; square root (gyök) /ru:t/ /skweə ru:t/
3
cube root (köbgyök) /kju:b ru:t/
4
fourth root  /fɔː θruːt/
!
factorial /fæk’tɔːrɪəl/
%
percent /pə’sent/
infinity /ɪn’fɪnətɪ/
sum /sʌm/
degrees Centigrade /dɪ’gri:z ‘sentɪgreɪd/
degrees Fahrenheit /dɪ’gri:z ‘færənhaɪt/
°K
degrees Kelvin /dɪ’gri:z ‘kelvɪn/
mm
millimetre /’mɪlɪmiːtə/
cm
centimetre /’sentɪmiːtə/
cc, cm³
cubic centimetre, centimetre cubed /’kjuːbɪk ‘sentɪmiːtə/ /’sentɪmiːtə ‘kju:bd/
m
metre /’miːtə/
km
kilometre /kɪ’lɒmɪtə/
mg
milligram /’mɪlɪgræm/
g
gram /græm/
kg
kilogram /’kɪləgræm/

 

Görög ABC

Greek alphabet

Α  α  alpha  /’ælfə/
Β  β  beta  /’bi:tə/
Γ  γ  gamma  /’gæmə/
Δ  δ  delta  /’deltə/
Ε  ε  epsilon  /’epsilən/
Ζ  ζ  zeta  /’ziːtə/
Η  η  eta  /’iːtə/
Θ  θ  theta  /’θiːtə/
Ι  ι  iota  /aɪ’əʊtə/
Κ  κ  kappa  /’kæpə/
Λ  λ  lamda  /’læmdə/
Μ  μ  mu  /’mjuː/
Ν  ν  nu  /’njuː/
Ξ  ξ  xi  /’ksaɪ/
Ο  ο  omicron  /’əʊmɪkrən/
Π  π  pi  /’paɪ/
Ρ  ρς  rho  /’rəʊ/
Σ  σ  sigma  /’sɪgmə/
Τ  τ  tau  /’tau/
Υ  υ  upsilon  /’jʊpsɪlən/
Φ  φ  phi  /’faɪ/
Χ  χ  chi  /’kaɪ/
Ψ  ψ  psi  /’psaɪ/
Ω  ω  omega  /’əʊmɪgə/
error: Védett tartalom