Segédigék

Bevezetés

 

Általánosságban elmondható, hogy a segédigék valamiféle funkcióval felruházott, főigét kiegészítő szavak az angol nyelvben, melyek módosítják, pontosítják a jelentést, a cselekvés idejét, stb. A segédigék egy szűkebb csoportját adják a módbeli segédigék. A legtöbb angol mondat tagadása a segédigéhez társított not tagadószóval történik (kivétel pl.: never, nobody, nothing, stb).

Például:

I live in Hungary. – Magyarországon élek.

I do not live in Hungary. – Nem Magyarországon élek.

A do segédige nem hordoz a példában jelentést, azért van rá szükség, hogy helyes tagadó mondatot hozzunk létre vele.

I swim. – Úszom (pl. minden héten -> lásd: Egyszerű jelen)

I can swim. – Tudok úszni.

Itt a can plusz jelentést adott a mondatnak, fordíthatjuk „tud”-ként.

We clean our flat every week. – Kitakarítjuk a lakásunkat minden héten.

We will clean our flat every week. – Ki fogjuk takarítani a lakásunkat minden héten.

Ebben a példában a will segédige a cselekvés idején módosít, jövő idejű lett a mondat.

Segédigék:
do, have, be

Módbeli segédigék:
can, could, may, might, must, shall, should, will, would,  ought, need

A segédigék tanulása könnyebb, ha bizonyos esetekben párokban, esetleg egyéb hasonló jelentésű szerkezetekkel összehasonlítva nézzük őket (ezek már nem feltétlenül segédigék).

BE

A be az angol nyelvben egyrészt létige, másrészt jelentés nélküli, csupán funkcióval, feladattal ellátott segédige bizonyos mondatokban (-> folyamatos igeidők)

A „be”-nek az alábbi alakjai léteznek:

– főnévi igenév alakban (ragozatlanul): be (pl. Egyszerű jövő időben: I will be at home tonight. – Otthon leszek ma este.)

– jelen időben: am, is, are (pl. Folyamatos jelenben: She is sleeping. – Alszik.)

– múlt időben: was, were (pl. Folyamatos múltban: I was waiting for you. – Vártalak.)

– 3. szótári alakja: been (pl. Folyamatos befejezett jelenben: I have been reading for 3 hours. – Három órája olvasok.)

– –ing végződéssel: being (pl. Szenvedő szerkezetben: My car is being washed. – Most mossák az autómat.)

 

Az alábbi táblázatok mutatják be a különböző alakok helyes használatát (és létigeként a jelentésüket):

JELEN
személyes névmás
létige jelen idejű alakja
jelentése
névmás + létige összevonva
létige + not összevonva
E/1. I am vagyok I’m  – (am not)
E/2. you are vagy you’re aren’t
E/3. he is van he’s isn’t
E/3. she is van he’s isn’t
E/3. it is van it’s isn’t
T/1. we are vagyunk we’re aren’t
T/2. you are vagytok you’re aren’t
T/3. they are vannak they’re aren’t
MÚLT
személyes névmás
létige múlt idejű alakja
jelentése
névmás + létige összevonva
létige + not összevonva
E/1. I was voltam  –  wasn’t
E/2. you were voltál  –  weren’t
E/3. he was volt  –  wasn’t
E/3. she was volt  –  wasn’t
E/3. it was volt  –  wasn’t
T/1. we were voltunk  –  weren’t
T/2. you were voltatok  –  weren’t
T/3. they were voltak  –  weren’t
JÖVŐ
személyes névmás
létige „jövő idejű” alakja
jelentése
névmás + létige összevonva
létige + not összevonva
E/1. I (will) be leszek  –   – 
E/2. you (will) be leszel  –   – 
E/3. he (will) be lesz  –   – 
E/3. she (will) be lesz  –   – 
E/3. it (will) be lesz  –   – 
T/1. we (will) be leszünk  –   – 
T/2. you (will) be lesztek  –   – 
T/3. they (will) be lesznek  –   – 

 

DO

Vigyázat: a do lehet segédige (lásd itt) és főige is (jelentése: csinálni valamit). Itt csak segédigeként foglalkozunk vele!

A do (E/3. személyben: does) segédige Egyszerű jelenben használatos, a did pedig Egyszerű múltban. Ezekre főként kérdő és kijelentő mondatokban van szükség, de időnként hangsúlyozásra is használjuk őket. (Részletes leírást az Igeidők szekcióban találsz!)

Tagadó mondatokban a segédigék összevonhatók a not tagadószóval:

do + not = don’t
does + not = doesn’t
did + not = didn’t

(Írott, hivatalos szövegben nem szokás összevonni a szavakat, ilyenkor mindent ki kell írni. Más esetben, és főként szóban, nagyon gyakori az összevonás.)

 

Például:

I work here. – Itt dolgozom.

Do you work here? – Itt dolgozol?

I do not work here. = I don’t work here. – Nem dolgozom itt.

She likes watching films. – Szeret filmeket nézni.

Does she like watching films? – Szeret filmeket nézni?

She does not like watching films. = She doesn’t like watching films. – Nem szeret filmeket nézni.

Tom met Jill yesterday. – Tom találkozott Jillel tegnap.

Did Tom meet Jill yesterday? – Találkozott tegnap Tom Jillel?

Tom did not meet Jill yesterday. = Tom didn’t meet Jill yesterday. – Tom nem találkozott tegnap Jillel.

 

Hangsúlyozás a do-val:

I have a guitar. – Van egy gitárom.

I do have a guitar. – De igen, van egy gitárom. VAGY: Igenis van egy gitárom.

Marry drives the family car. – Mary vezeti a családi autót. (=szokta vezetni)

Marry does drive the family car. De igen, Mary vezeti a családi autót. VAGY: Igenis, vezeti Mary a családi autót.

I went to the concert at the weekend. – A hétvégén elmentem a koncertre.I did go to the concert at the weekend. – De igen, elmentem a koncertre a hétvégén. VAGY: Igenis, elmentem a koncertre a hétvégén.

A fenti példákból látszik, hogy ezek leginkább egy elhangzott téves információt javítanak, pontosítanak.

Az egyszerű jelen és egyszerű múlt idő pontos leírását az Igeidők részben találod!

 

 HAVE

A have segédigét a befejezett igeidőkben (lásd: Igeidők), bizonyos műveltető szerkezetekben (lásd Műveltető szerkezetek) és a have got szerkezetben használjuk. Itt ez utóbbit tárgyaljuk.

Amikor birtoklást fejezünk ki (pl. van valamim), két lehetőség közül választhatunk. Mindkettő használatos, mindkettőt fontos ismerni:

have (got) have
segédige főige
jelen idő
kijelentő I’ve (=I have) got a dog. I have a dog. Van egy kutyám.
kérdő Have you got a dog? Do you have a dog? Van kutyád?
tagadó I haven’t got a dog. I don’t have a dog. Nincs kutyám.
múlt idő
kijelentő I had got a dog. (RITKÁBB) I had a dog. (GYAKORIBB) Volt egy kutyám.
kérdő Had you got a dog? (RITKÁBB) Did you have a dog? (GYAKORIBB) Volt kutyád?
tagadó I hadn’t got a dog. (RITKÁBB) I didn’t have dog. (GYAKORIBB) Nem volt kutyám.

 

Látható, hogy a „have got” szerkezet főként jelen időben használt, míg a have főigeként bármikor jó, de a kérdő és tagadó mondatokhoz az igeidőhöz megfelelő segédigét kell párosítani (do, does, did, stb.)

Szintén látszik a táblázatból, hogy a míg a have segédigét gyakran vonjuk össze az előtte álló főnévvel, a have főigét viszont soha (ahogy a többi főigét sem).

CAN, COULD, BE ABLE TO

Tagadásuk:
can’t, cannot (tehát ha nem az első, összevont alakot használjuk, akkor a can és a not szót egybe írjuk)
couldn’t, could not
(be) not able to (ahol a be mindig igazodik a mondatban elvárt időhöz, alakhoz)

A can módbeli segédigének két alapvető jelentése van:

tud (csinálni valamit)

I can swim, I learnt it when I was 10. – Tudok úszni, 10 éves koromban tanultam meg.

Mary can use the computer very well. – Mary nagyon jól tudja használni a számítógépet.

They can start the new machine at the beginning of next week. – Jövő hét elején el tudják indítani az új gépet.

Jim can play the guitar. – Jim tud gitározni.

 

csinálhat valamit

You can use my pen. – Használhatod a tollamat.

Can I sleep here? – Alhatok itt?

Could I sleep here? – Alhatnék itt? (jelentése megegyezik az előző mondatéval, de udvariasabb)

You can print the documents from my computer if you wish! – Kinyomtathatod a dokumentumokat a gépemről, ha szeretnéd!

Jason can drive his father’s car. – Jason vezetheti az apja autóját.

You can’t just come in here whenever you want. – Nem jöhetsz be ide, amikor csak akarsz!

 

Ez a második jelentéskör több használati lehetőséget is ad, például engedély kérése valamire, engedély adása, lehetőség kifejezése, stb. de mivel a magyar nyelvben is a „csinálhat valamit” szerkezettel fejezzük ki ezeket, az alábbi példákon túl nincs szükség a témát jobban részletezni.

Can I borrow this book? – Kölcsönkérhetem ezt a könyvet? (engedély kérése, hasonlít a may-re!)

She can have dinner with us. – Vacsorázhat velünk. (engedély adása)

We can make an excursion at the weekend as the weather is going to be nice. – Kirándulhatunk a hétvégén, mivel az idő szép lesz. (lehetőség kifejezése)

A can segédigének csak jelen és múlt ideje van: can – could
Bármilyen egyéb igeidőben a be able to szerkezet veszi át a helyét (ami ugyan már nem segédige, de lásd lejjebb).

Bob could find the solution to the exercise in 5 minutes. – Bob 5 perc alatt megtalálta (meg tudta találni) a megoldást a feladatra.

Jenny could collect the rabbits in the garden alone. – Jenny egyedül össze tudta gyűjteni a nyulakat a kertben.

A could segédigének, azonban, van egy másik, a feltételes mondatok témakörébe tartozó használata is: “tudna csinálni valamit”, “csinálhatna valamit”

Mary could help us if she were here. – Mary tudna nekünk segíteni, ha itt lenne.

Couldn’t you be a bit more polite with her? – Nem tudnál egy kicsit udvariasabb lenni vele?

 

A could ezen használatáról a feltételes mondatok részben találsz további információkat!

 

can (could) vagy be able to

Ez a dilemma csak jelen és múlt időben érvényes, mivel a can csak ebben a két időben használható, minden más esetben a be able to veszi át a szerepét.

Jelen és múlt időben, mikor mindkettő használható, is csak kis különbség van a két szerkezet között. Míg a can/could általános képességet fejez ki, a be able to egy adott helyzetben, adott körülmények közötti képességre utal. És ezen szabályt is felrúgja a szokásjog, miszerint a can egyszerűen csak gyakoribb minden helyzetben.

Josephine can dance. – Josephine tud táncolni.

Josephine is able to dance two hours every afternoon. – Josephine két órát tud táncolni minden délután. (ennyire van lehetősége, pl. a próbateremben)

Frank could drive when he was 20. – Frank 20 évesen tudott vezetni.

Frank was able to drive home despite the heavy snowfall. – A nagy hóesés ellenére Frank haza tudott vezetni.

DE:

I haven’t been able to speak to Mr. Jackson for days. – Napok óta nem tudok Jackson úrral beszélni. (itt csak a be able to szerkezet használható, hiszen az igeidő Befejezett jelen, a can/could pedig csak Egyszerű jelenben/múltban használható)

You won’t be able to lift that alone! – Nem fogod tudni egyedül megemelni! (szintén csak ez a megoldás jó, mivel jövő időről van szó)

If we had been able to reboot the system, the situation could have been solved. – Ha újra tudtuk volna indítani a rendszert, meg lehetett volna oldani a helyzetet.

 

can + érzékeléssel kapcsolatos igék

Az alábbi érzékeléssel kapcsolatos igék előtt gyakran jelenik meg a can:

see – lát

I can see a house over there. – Látok ott egy házat.

hear – hall

Can you hear the music? – Hallod a zenét?

smell – érzi a szagát/illatát; szagol

I can smell something burning! – Érzek valami égett szagot!

taste – kóstol, érzi az ízét valaminek

We could taste something very spicy. – Valami nagyon fűszeres ízt éreztünk.

feel – érez

I could feel the cold breeze of autumn as I opened the door. – Ahogy kinyitottam az ajtót, éreztem a hűvös őszi szellőt.

 

Ide sorolhatjuk még a remember és az understand igéket is, bár ezek nem érzékelős igék.

Can you remember the face of the man? – Emlékszel a férfi arcára?

I just cannot remember what she told me about using the oven. – Egyszerűen nem emlékszem mit mondott a sütő használatáról.

I couldn’t really understand what they were talking about. – Nem igazán értettem, hogy miről beszélnek.

The music was quite loud, however, I could understand every word. – A zene elég hangos volt, ennek ellenére minden szót értettem.

 

can’t – biztosan nem/ az nem lehet, hogy…

A can (igazából mindig tagadott, tehát a can’t) ezen jelentése és használata nagyban eltér az eddigiektől. Ilyen jelentéssel a must segédige „bizonyára” használatával állítható párba, azaz szembe, mivel jelentésüket tekintve ellentétes előjelűek.

John can’t be at home, I saw him walking in the park a few minutes ago. – John nem lehet otthon (Az nem lehet, hogy John otthon van), mert pár perce láttam a parkban sétálni.

(Összehasonlításként: John must be at home, I saw him walking home a few minutes ago. – – John biztosan otthon van, pár perce láttam hazafelé sétálni.)

They can’t have many friends, they are so rude to everyone. – Nem lehet sok barátjuk, olyan rosszindulatúak mindenkivel.

(Összehasonlításként:They must have many friends as thay are so nice to everyone. – Biztos sok barátjuk van, mivel olyan kedvesek mindenkivel.)

She can’t be working with the new computer. It hasn’t been installed yet. – Az nem lehet, hogy az új számítógépen dolgozik. Még nem lett telepítve.

(Összehasonlításként: She must be working with the new computer, it was installed yesterday. – Biztos az új számítógépen dolgozik, tegnap lett telepítve.)

Bob can’t have arrived in time, he had left home so late! – Biztos nem ért oda időben, olyan későn idult el otthonról!

(Összehasonlításként: Bob must have arrived in time, he had left home well in time. – Bob biztos időben odaért, időben indult otthonról.)

Érdemes megfigyelni a fenti példákban, hogy milyen szerkezetek hozhatók létre a can’t és a must segédigékkel.

 

Lásd még: must – biztosan, bizonyára

MAY, MIGHT

A may segédige jelentései:
-hat, -het (csinálhat valamit) – ezen jelentése hasonlít a can-re;
lehet, hogy…
A might segédige jelentése hasonlóan:
-hat, het (csinálhat valamit) ezen jelentése hasonlít a can-re;
lehet, hogy…,/ elképzelhető, hogy…,/ esetleg…

Tehát a might kisebb valószínűséget feltételez, mint a may.

May I use your phone to call my Mom? – Használhatom a telefonodat, hogy felhívjam anyukámat?

Might I use your phone to call my Mom? – (Esetleg) használhatnám a telefonodat, hogy felhívjam anyukámat?

A fenti két mondat bemutatja, hogy a két segédige jelentése és használata hasonló, de a might esetén több esélye van egy esetleges nemleges válasznak, mint a may esetén. Ez halvány különbség, a hétköznapi használatban a két segédige felcserélésével különösebb zűrt nem okozunk.

Minkét segédige alkalmas engedély kérésének és engedély adásának kifejezésére.

May I come in? Bejöhetek?

You may put on my coat if you are cold. – Felveheted a kabátomat, ha fázol.

Might we crash here tonight? – Esetleg alhatnánk itt ma éjjel? (Igen, a crash ezt is jelenti!)

You might borrow my car if promise to bring it back till 10 o’clock. – Kölcsönkérheted az autómat, ha megígéred, hogy visszahozod 10-ig.

 

A may és a might használható lehetségesen megtörténő cselekvések kifejezésére.

John may come to the party. – Lehet, hogy eljön John a buliba.

John might come to the party. – Elképzelhető, hogy eljön John a buliba.

This play might actually work! – Ez a terv akár működhet is!

Mary may call Jim in the afternoon. – Mary lehet, hogy felhívja Jimet délután.

 

A may és a might segédigék múlt ideje: may/might + have + IGE3. alakja

He may have missed the bus. – Lehet, hogy lekéste a buszt. (De nem vagyunk benne biztosak.)

She might have left before the concert. – Elképzelhető, hogy (már) a koncert előtt elment.

Függő beszédben, bizonyos esetekben, a may might-ra változik, részleteket a Függő beszéd részben találsz!

WILL, WOULD

A will jelentései:
fog csinálni valamit (lásd: Igeidők – jövő idők)
megtennéd, hogy… – udvarias kérések kifejezése
akar csinálni valamit (általában tagadva: won’t – nem akar csinálni valamit)
Összevont alakja: ’ll – I’ll, Sarah’ll, We’ll, stb.
Vigyázat: will + not = won’t

I will call you back in a minute! – Mindjárt visszahívlak!

I bet she will choose the pink T-shirt. – Fogadok, hogy a rózsaszínű pólót fogja választani.

(további jövő idejű példamondatokért lásd: Igeidők – jövő idők)

Will you open the door for me? – Kinyitod (Kinyitnád) nekem az ajtót?

Will you slice it up for me, please? – Felszeletelné nekem, kérem?

The car won’t start. – Nem indul az autó. /  Az autó nem akar elindulni.

This door won’t open! – Nem akar kinyílni ez az ajtó!

A would jelentései:
-na, -ne, -ná, -né (csinálna valamit) (Lásd: Feltételes mondatok – feltételes jelen)
régen csinált valamit, régen szokott valamit csinálni (amit már nem)

I wouldn’t use that old axe if I were you! – Nem használnám azt a régi baltát, ha a helyedben lennék!

We would be in a big trouble now if Bill hadn’t brought a map. – Most nagy bajban lennénk, ha Bill nem hozott volna egy térképet. (Kevert típusú feltételes mondat – lásd: Feltételes mondatok)

 

Marry would always tell us amazing stories about her trips around the world when she came over. – Mary mindig elképesztő történeteket mesélt a föld körüli útjairól, amikor átjött hozzánk.

We’d (=We would) play football all day long when we were kids. Gyerekkorunkban egész nap fociztunk.

SHALL, SHOULD, OUGHT TO

A shall jelentései:
csináljunk valamit? (udvarias felajánlásokkor)
fog csinálni valamit (régies, és csak E/1. és T/1. személyű alany esetén válthatta fel a will-t. Ez a használat mostanra eltűnőben van, régebbi szövegekben még találkozhatunk rá példával.)

Shall I help you? – Segítsek?

Shall I open the door for you? – Kinyissam neked az ajtót?

Shall we talk about our project? – Beszéljünk a projektünkről?

We shall overcome! – Győzni fogunk!

És egy érdekes használat:

Let’s go, shall we? – Menjünk, jó?

Let’s not stay here any longer, shall we? – Ne maradjunk itt tovább, jó?

 

A should jelentései:
kellene (belső kényszer/indíttatás) (lásd: Feltételes mondatok)
esetleg, netán (Feltételes mellékmondatban, lásd: Feltételes mondatok – speciális esetek)

You should learn more! – Többet kellene tanulnod!

Jane shouldn’t have gone to the concert with such high temperature. – Jane-nek nem kellett volna elmennie a koncertre ilyen magas lázzal.

I should start preparing for my English language exam. – El kellene kezdenem készülni az angol nyelvvizsgára.

 

If Tim should show up, tell him that the boss wants to talk to him! Ha esetleg felbukkanna Tim, mondd meg neki, hogy a főnök beszélni akar vele.

Should Tim show up, tell him… (megegyezik az előző példával)

 

Az ought to jelentése:
kellene (külső kényszer/indíttatás)

You ought to wear a helmet in the production area. – Sisakot kellene viselned a termelési területen.

You ought to have submitted the article before the deadline, not after it. – A határidő előtt kellett volna leadnod a cikket, nem utána.

A hétköznapi beszédben gyakran a should veszi át az ought to szerepét!

 NEED

A need jelentése:
szükséges, kell

Fontos megjegyezni, hogy a need tud segédigeként és főigeként is működni. Manapság főigeként már gyakoribb.

need – főige

I need a hammer. – Szükségem van egy kalapácsra.

I don’t need any onion for the dinner. – A vacsorához nincs szükségem hagymára.

He needs to go to the registry office. – El kell mennie az okmányirodába. (=He has to go to the registry office.)

We needed less time to solve the task than they. – Nekünk kevesebb időre volt szükségünk megoldani a feladatot, mint nekik.

You needed to call a taxi because of your broken ankle, didn’t you? – A törött bokád miatt kellett taxit hívnod, ugye?

The office needs cleaning. – Ráfér az irodára egy takarítás. (Elkelne egy takarítás…)

 

need – segédige
Csak tagadó mondatban!

You needn’t come, if you don’t want to. – Nem szükséges eljönnöd, ha nem akarsz. (=You don’t need to come…/You don’t have to come…)

I needn’t have gone to the meeting. – Nem kellett volna elmennem a megbeszélésre. (Feleslegesen mentem)

DE: I didn’t need to go to the meeting. (tehát főigeként használva a need-et) – Nem kellett elmennem a megbeszélésre. (és nem is mentem)

MUST, HAVE TO

A must jelentései:
kell csinálni valamit (belső kényszer, vagy jó szándékú javaslat)
bizonyára csinál(t) valamit

I must eat something. – Ennem kell valamit.

We must find the best solution for ourselves. – Meg kell találnunk a legjobb megoldást magunknak.

You must have your knee checked by a doctor. – Meg kell (kellene) nézetned a térded egy orvossal.

A must ezen használata csak jelen időben és kijelentő mondatban (ritkán kérdőben) működik, minden más esetben a have to veszi át a szerepét. (Lásd: have to lent)
Tagadásakor a need is átveheti a szerepét.

You must have a cup of tea. – Innod kell egy csésze teát. (Meg kell kóstolnod.)

DE: You don’t have to drink… – You don’t need to drink… You needn’t drink…

You must know something about the plans. – Te biztos tudsz valamit a tervekről.

Mary must be working now. – Mary most biztos dolgozik.

Jill must have received our parcel by now. – Jill mostanra biztos megkapta a csomagunkat.

A must második jelentéséhez további példákat találsz a can (can’t) szekcióban!

mustn’t – tilos, nem szabad

We mustn’t shut down the system. – Tilos lekapcsolnunk a rendszert.

You mustn’t shout in a library. – Nem kiabálhatsz egy könyvtárban.

A have to jelentése:
kell (jelen időben csak külső kényszer kifejezésére, más esetben bármikor)

A have to nem segédige, hanem főige, tehát ugyanúgy kell használnunk, mint a többi igét.

I have to get up early. – Korán fel kell kelnem.

I don’t have to participate in the play. – Nem kell részt vennem a színdarabban.

Did you have to queue in front of the shop to buy that new phone? – Sorban kellett állnod, hogy megvedd azt az új telefont?

You will have to work on this report a bit more tomorrow. – Holnap még egy kicsit dolgoznod kell ezen a jelentésen.

have got to  – jelentése megegyezik a have to-val

I’ve got to go now! – Most már mennem kell!

She’s got to prepare all the food alone for the dinner. – Egyedül kell elkészítenie az összes ételt vacsorára.

error: Védett tartalom