Műveltető szerkezetek

HAVE/GET+TÁRGY+IGE3. (+by+cselekvő személy)

A szerkezet elején a have, vagy a get szabadon felcserélhető, ezt követi a tárgy, majd az ige harmadik szótári alakja, végül berakható a mondatba a by segítségével az úgynevezett ágens (angolul: agent), amit a könnyebb megértés és használat kedvéért hívjunk mostantól cselekvő személynek (még ha néha a cselekvő nem is személy). Ez a cselekvő személy az, aki az ige által megnevezett cselekvést elvégzi, tehát akivel csináltatunk valamit. Ennek jelenléte ebben a szerkezetben nem kötelező.

Fontos megjegyezni, hogy a have/get mindig az adott igeidő igéjének helyére és alakjába kerül. Például:

I had the lock replaced yesterday. Tegnap kicseréltettem a zárat.

Ezt a mondatot egyszerű múlttal kell angolul kifejezni, aminek általános felépítése: ALANY+IGE2. A műveltető szerkezetet úgy tudjuk ebbe a mondatba beilleszteni, hogy a have/get felveszi az ige alakját, itt: a második szótári alakot, lesz belőle had/got. Ezután jön a tárgy („zárat”), majd az igét automatikusan harmadik alakba tesszük. A mondat végére odarakható a by+cselekvő személy, ha meg akarjuk nevezni:

I had/got the lock replaced by my neighbour. Kicseréltettem a zárat a szomszédommal.

 

Nézzünk most egy példát folyamatos jelennel. Ennek felépítése: ALANY+AM/IS/ARE+IGE-ING. A have/get felveszi az ige alakját, tehát az ing végződést, így lesz: having/getting, ezután jön a tárgy és az ige harmadik szótári alakja:

Most mosatom az autómat. I am having/getting my car washed.

 

Egy példa a befejezett jelen idejű műveltető mondatokra. Általános mondatfelépítés: ALANY+HAVE/HAS+IGE3. A have/getharmadik alakba kerül: had/got.

I have had/got the phone repaired. Már megjavíttattam a telefont.

 

Egyéb példák:

I will have this book copied. – Le fogom másoltatni ezt a könyvet.

She didn’t get her hair cut. – Nem vágatta le a haját.

He had all his books sold by his friend. – Az összes könyvét eladatta a barátjával.

We’ve been getting our flat painted for three weeks. – Három hete festetjük a lakást.

I’d like to have some paintings put on the wall. – Szeretnék rakatni néhány képet a falra.

Sometimes he has his articles written by beginner journalists. – Néha kezdő újságírókkal íratja meg a cikkeit.

Did you have this photo taken in Spain? – Spanyolországban csináltattad ezt a képet?

Have you ever got shoes made for yourself? – Csináltattál magadnak valaha cipőt?

Have two pizzas brought! – Hozass két pizzát!

She is getting a new house built. – Építtet egy új házat.

 

Ez a műveltetési forma nem tehető szenvedő szerkezetbe.

MAKE+CSELEKVŐ SZEMÉLY+IGE (főnévi igenév) (+T)

Ebben az esetben a make kerül az adott igeidő igéjének a helyére, ezt követi a cselekvő személy (akivel csináltatunk valamit), majd az ige jön, főnévi igenév alakban, tehát mindenféle ragozástól mentesen. Ennek a szerkezetnek nem kötelező része a tárgy (szemben az előzővel). Néha segít, ha a make-et „rávesz”, vagy „kényszerít” jelentéssel fordítjuk, vagy értelmezzük.

I made my brother write my homework. – A testvéremmel írattam meg a házi feladatomat. (vagy: Rávettem a testvéremet, hogy írja meg…)

This film always makes her cry. – Ez a film mindig megsiratja.

You will never make him dance! – Soha nem fogod rávenni, hogy táncoljon!

His jokes never made me laugh. – A viccei soha nem nevettettek meg.

Have you made John help you? – Te rávetted Johnt, hogy segítsen?

The boss made the secretary type the letter. – A főnök a titkárnővel gépeltette le a levelet.

He made everybody believe that he was Italian. – Mindenkivel elhitette, hogy olasz.

I made the neighbour replace the lock. – Kicseréltettem a szomszéddal a zárat.

These children will make you go mad. – Ezek a gyerekek meg fognak téged őríteni.

Sunshine makes me feel better. – A napsütéstől jobban érzem magam.

 

Ez a műveltető használható szenvedő szerkezetben, csak ilyenkor belép egy to az ige elé.

I was made to clean up the flat. – Velem takaríttatták ki a lakást.

You’ll be made to help too. – Neked is kell majd segítened. (Téged is rá fognak venni, hogy segíts.)

Mary has been made to live in one room with Jordan. – Rákényszerítették Maryt, hogy egy szobában lakjon Jordannel.

HAVE+CSELEKVŐ SZEMÉLY+IGE (főnévi igenév) (+T)

Ez a forma sem szerkezetileg, sem jelentésben nem tér el nagyon az előzőtől, talán magyarban a „megbíz”, „rávesz” kifejezések állnak hozzá legközelebb.

I will have him help us. – Rá fogom venni, hogy segítsen nekünk.

You should have an expert deal with the case. – Meg kellene bíznod egy szakembert, hogy foglalkozzon az üggyel.

I had a lot of people come to my party. – Nagyon sok embert rávettem, hogy eljöjjön a bulimra.

Will you have him drive? – Meg fogod kérni, hogy vezessen?

I had a plumber finish the work. – Egy vízvezeték-szerelővel fejeztettem be a munkát.

 

Ez a műveltetési forma nem tehető szenvedő szerkezetbe.

GET+CSELEKVŐ SZEMÉLY+TO+IGE (főnévi igenév) (+T)

Ez szintén nem sokban tér el az előző két esettől, de arra ügyelni kell, hogy itt az ige előtt to áll. Ezenkívül különbség még az is, hogy ezt a műveltető szerkezetet csak hétköznapi, nem hivatalos, informális környezetben használjuk.

We got him to bring us something to drink. – Hozattunk vele innivalót. (vagy: Rávettük, hogy hozzon…)

Jane got Tarzan to eat the banana soup. – Jane megetette Tarzannal a banánlevest.

Can she get somebody to change the oil? – Ki tudja cseréltetni valakivel az olajat?

I will get him to sing. – Majd én ráveszem, hogy énekeljen.

Nobody has ever been able to get him to show them his poems. – Soha senki nem tudta még rávenni, hogy mutassa meg a verseit.

Who got Jones to repair the fridge? – Ki vette rá Jonest, hogy megjavítsa a hűtőt?

 

Ez a műveltetési forma nem tehető szenvedő szerkezetbe.

MŰVELTETŐ have/get+T+IGE3. make+cs.sz.+IGE have+cs.sz.+IGE get+cs.sz.+IGE
Használ-ható-e, ha… van tárgy OK OK OK OK
nincs tárgy OK OK OK
van cs.sz. OK OK OK OK
nincs cs.sz. OK
formális OK OK OK
informális OK OK OK OK
szenvedő OK

cs.sz. = cselekvő személy (ágens)

error: Védett tartalom