Folyamatos múlt (Past Continuous)

Felépítése: ALANY+WAS/WERE+IGE-ING
Segédigéi: was/were (tehát a létige „be” múlt idejű alakjai; tagadva: wasn’t/weren’t)
Használata:

1. Adott múltbeli időpontban éppen folyamatban lévő cselekvés kifejezésére.

2. Két párhuzamos múltbeli cselekvés kifejezésére.

3. Olyan múltbeli cselekvés kifejezésére, amelynek sem a kezdeti, sem a befejező időpontja nem ismert, és nem is fontos; a cselekvés folyamatán, és nem a befejezettségén van a hangsúly.

4. Olyan múltbeli cselekvések kifejezésére, amelynek a hosszát akarjuk hangsúlyozni.

Részletesebben:

1. Adott múltbeli időpontban éppen folyamatban lévő cselekvés kifejezése folyamatos múlttal. Ebben az esetben meg kell jelölni egy múltbeli időpontot, amikor a cselekvés éppen folyamatban volt.

Két módon lehetséges ez:

a) Időhatározóval (ami időpontot, és nem időtartamot határoz meg):
at 11 o’clock,
then (akkor),
at midnight stb.

b) Időhatározói mellékmondattal (ami általában when-nel kezdődik, és egyszerű múltban van):
When I woke up…,
When they arrived…
stb.

When I woke up, she was cooking. Amikor felkeltem, ő éppen főzött.

At 9 o’clock we were watching the film. 9-kor néztük a filmet.

They were learning when I arrived. Tanultak, mikor megérkeztem.

What were you doing then? Te akkor mit csináltál?

John wasn’t doing anything. John semmit sem csinált.

 

2. Ha két párhuzamosan, tehát egyszerre történő múltbeli cselekvést akarunk kifejezni, akkor mindkét tagmondatban folyamatos múltat kell használni.

(Itt a mellékondatot általában a while kezdi.)

While I was doing crosswords, she was sleeping. Amíg én rejtvényt fejtettem, ő aludt.

While they were playing football, we were talking. Amíg ők fociztak, mi beszélgettünk.

Bob was waiting in the park while his girlfriend was writing the test. Bob a parkban várt, míg a barátnője a tesztet írta.

Were you going to the party when we met yesterday? A buliba mentél, mikor tegnap találkoztunk?

 

Ez alól kivétel, ha vagy olyan ige szerepel az egyik tagmondatban, amit nem lehet folyamatos igeidőbe tenni, vagy ha az egyik ige olyan cselekvést mutat, ami nem végezhető folyamatosan. Ezekben az esetekben az adott tagmondatban nem folyamatos, hanem egyszerű múlt időt kell használni.

While I was gardening, he broke a vase. Amíg én kertészkedtem, ő eltört egy vázát.

The guests arrived while we were walking. Míg mi sétáltunk, megjöttek a vendégek.

3. A folyamatos múlt idővel ki lehet fejezni olyan múltbeli cselekvéseket, amiknek a végzése a fontos, és nem a befejezettsége, vagy befejeződésének időpontja. Tehát csináltunk valamit, és nem megcsináltunk valamit. (Ez utóbbit egyszerű múlt időbe, vagy befejezett jelenbe kell tenni.)

I was reading in the afternoon. Délután olvastam.

We were working on the plan. Dolgoztunk a terven. (De nem fejeztük be.)

She was writing the essay. Írta a dolgozatot. (De nem írta meg.)

 

4. Mikor a múltbeli cselekvés hosszát akarjuk hangsúlyozni a folyamatos múlttal, akkor gyakran az all… (egész…) határozószót használjuk.

She was crying all night. Egész éjszaka sírt.

I was working all summer. Egész nyáron dolgoztam.

The dog was running all day. A kutya egész nap szaladgált.

Were you drinking all night? Egész éjjel ittál?

I wasn’t sleeping all weekend. Egész hétvégén nem aludtam.

 

Alany Létige Összevont alak
I was
you were
he was
she was
it was
we were
you were
they were

Tagadó mondatban a not tagadószó kerül a létige (was, were) után. Ezek összevonhatók:

was + not = wasn’t
were + not = weren’t

I wasn’t playing. Én nem játszottam.

They weren’t driving at all. Egyáltalán nem vezettek.

Kérdő mondatban a segédige az alany elé kerül.

Was she waiting for the bus? A buszra várt?
Where were you going when I saw you? Hová mentél, amikor láttalak?

 

Néhány esetben, mikor az IGE –ing végződőst kap, változás történik az ige helyesírásában is:

a) Ha az ige –e-re végződik, akkor ez kiesik, mikor a szó –ing-et kap.

hate – hating
argue – arguing
love – loving

b) Ha az ige egy szótagú, vagy több, de a hangsúly az utolsóra szótagra esik, és mássalhangzó + magánhangzó + mássalhangzóra végződik, akkor az utolsó mássalhangzó megduplázódik az –ing végződés hozzárakásával.

hit – hitting
run – running
stop – stopping
admit – admitting (két szótag, de az utolsó a hangsúlyos!)
begin – beginning

c) Ha az ige mássalhangzó + magánhangzó + l betűre végződik, akkor az l megduplázódik az –ing előtt.

travel – travelling
signal – signalling

d) Az –y-ra végződő igék nem változnak. (Szemben a múlt időben használandó –ed esetével, ahol bizonyos esetben az y – i-re változik. Lásd: Egyszerű múlt)

carry – carrying

Egyes igék (egyes jelentéseiben) nem tehetők folyamatos igeidőbe. Pl:

feel, hear, see, smell, notice, like, love, want, admire stb.

error: Védett tartalom