Folyamatos jelen

(Present Continuous / Present Progressive)

 

Felépítése: ALANY+AM/IS/ARE+IGE-ING
Segédigéi: am/is/are (tehát a létige „be” jelen idejű alakjai)
Használata:

1. Jelen pillanatban éppen folyamatban lévő cselekvés kifejezésére.

2. Jelen időpontban éppen nem folyamatban lévő, de a jelen időszakra jellemző cselekvés kifejezésére.

3. Előre eltervezett, közeljövőbeli cselekvés kifejezésére.

 

Részletesebben:

1. Jelen pillanatban éppen folyamatban lévő cselekvés kifejezésére használhatjuk, tehát arra, ami most történik.

Gyakori időhatározók: now, at the moment, at present, at this time stb.

I am learning English now. – Most angolt tanulok.

They are working. – Dolgoznak (most).

She is sleeping. – Alszik.

Are you watching this film? – Nézed ezt a filmet?

Phil isn’t playing now. – Phil most nem játszik.

The bus is coming! – Jön a busz!

It is raining. – Esik az eső.

 

2. Jelen időpontban éppen nem folyamatban lévő, de a jelen időszakra jellemző cselekvés kifejezésére is használhatjuk a folyamatos jelent.

Ez nagyban hasonlít az előzőre, csak kicsit lazábban tekinti a „most” fogalmát, itt inkább a „mostanában” kifejezés a megfelelő; angolban: nowadays.

I am reading a good book by R. Cook. – Egy jó könyvet olvasok R. Cooktól.

He is learning a lot nowadays. – Mostanában rengeteget tanul.

Peter is doing crosswords. – Peter (mostanában) rejtvényt fejt.

Is he working abroad? – Külföldön dolgozik (mostanában)?

Gary and Bob aren’t going to the gym this month. – Gary és Bob ebben a hónapban nem járnak edzőterembe.

 

3. Előre eltervezett, közeljövőbeli cselekvés, tehát például megbeszélt programok kifejezése.

Az ilyen mondatokat a jövő idejű időhatározók különböztetik meg a folyamatos jelen más használataitól. Ezek lehetnek: tonight, tomorrow, next week stb.

I’m meeting my lawyer tomorrow. – Holnap találkozom az ügyvédemmel.

Mary is visiting us tomorrow. – Mary holnap meglátogat minket.

We are going to the zoo at the weekend. – A hétvégén elmegyünk az állatkertbe.

Are they leaving on Monday? – Hétfőn indulnak?

He isn’t coming to the party tonight. – Nem jön este a buliba.

 

Alany Létige Összevont alak
I am I’m
you are you’re
he is he’s
she is she’s
it is it’s
we are we’re
you are you’re
they are they’re

Tagadó mondatban a not tagadószó kerül a létige (am, is, are) után. Ezek összevonhatók:

is + not = isn’t
are + not = aren’t

(Az am és a not szavakat nem lehet összevonni.)

Mary isn’t working. Mary most nem dolgozik.
We aren’t speaking about that now. Most nem arról beszélünk.
I’m not meeting them tomorrow. Nem találkozom velük holnap.

Kérdő mondatokban a segédige (am/is/are) az alany elé kerül.

Are you wtriting your homework? A házi feladatodat írod?
Is she running now? Futni van?
Am I doing it right? Jól csinálom?

 

Néhány esetben, mikor az IGE -ing végződést kap, változás történik az ige helyesírásában is:

a) Ha az ige –e-re végződik, akkor ez kiesik, mikor a szó –ing-et kap.

hate – hating
argue – arguing
love – loving

b) Ha az ige egy szótagú, vagy több, de a hangsúly az utolsóra szótagra esik, és mássalhangzó + magánhangzó + mássalhangzóra végződik, akkor az utolsó mássalhangzó megduplázódik az –ing végződés hozzárakásával.

hit – hitting
run – running
stop – stopping
admit – admitting (két szótag, de az utolsó a hangsúlyos!)
begin – beginning

c) Ha az ige mássalhangzó + magánhangzó + l betűre végződik, akkor az l megduplázódik az –ing előtt.

travel – travelling
signal – signalling

d) Az –y-ra végződő igék nem változnak. (Szemben a múlt időben használandó –ed esetével, ahol bizonyos esetben az y – i-re változik. Lásd: Egyszerű múlt)

carry – carrying

Egyes igék (egyes jelentéseiben) nem tehetők folyamatos igeidőbe. Például:

feel, hear, see, smell, notice, like, love, want, admire stb.

 

error: Védett tartalom