Folyamatos befejezett múlt

(Past Perfect Continuous / Past Perfect Progressive)

 

Felépítése: ALANY+HAD+BEEN+IGE-ING
Segédigéje: had
Használata: Egy adott múltbeli időponthoz képest már folyamatban lévő cselekvés kifejezésére.

A definíciót leegyszerűsítve, az „akkor már csináltam valamit”, „akkor már történt valami” típusú mondatokat tudjuk kifejezni a folyamatos befejezett múlttal.

Két módon lehet ezt az adott időpontot megadni.

a) Időhatározóval (ami időpontot, és nem időtartamot határoz meg), pl:
by 11 o’clock – 11 órára
by then – addigra
at midnight – éjfélkor stb.

b) Időhatározói mellékmondattal, ami egyszerű múltban van:
when – amikor
by the time – mire

When I arrived home they had been playing. – Mikor hazaértem, ők már játszottak.

By the time she woke up, the boy had been walking the dog. – Mire felkelt, a fiú már a kutyát sétáltatta.

At 10 they had been playing tennis for five hours. – Tízkor már öt órája teniszeztek.

He was tired, because he had been working since dawn. – Fáradt volt, mert hajnal óta dolgozott.

When I called him, he said he had been cleaning up for hours. – Mikor felhívtam, azt mondta, hogy már órák óta takarít.

By the time I arrived, the painters had been painting the doors. – Mire odaértem, a festők már az ajtókat festették.

When we finished the game, John had been sleeping. – Mikor befejeztük a játékot, John már aludt.

We had been travelling for two hours when I realised that I didn’t have my passport on me. – Két órája utaztunk, mikor észrevettem, hogy nincs nálam az útlevelem.

We had been hoeing by then. – Akkor már kapáltunk.

What had you been doing for hours then? – Mit csináltál akkor már órák óta?

 

A had összevonható az előtte álló alannyal, ilyenkor ‘d-re változik.

I + had = I’d
Jerry + had = Jerry’d

 

Tagadó mondatban a not tagadószó kerül a segédige (had) után, ezek összevonhatók:

had + not = hadn’t

I hadn’t been sleeping for three days by this time yesterday. – Tegnap ilyenkor volt három napja, hogy nem aludtam.

 

Kérdő mondatban a segédige (had) az alany elé kerül.

Had she been cooking by then? – Akkor már főzött?

 

Néhány esetben, mikor az IGE –ing végződést kap, változás történik az ige helyesírásában is:

a) Ha az ige –e-re végződik, akkor ez kiesik, mikor a szó –ing-et kap.

hate – hating
argue – arguing
love – loving

 

b) Ha az ige egy szótagú, vagy több, de a hangsúly az utolsóra szótagra esik, és mássalhangzó + magánhangzó + mássalhangzóra végződik, akkor az utolsó mássalhangzó megduplázódik az –ing végződés hozzárakásával.

hit – hitting
run – running
stop – stopping
admit – admitting (két szótag, de az utolsó a hangsúlyos!)
begin – beginning

 

c) Ha az ige mássalhangzó + magánhangzó + l betűre végződik, akkor az l megduplázódik az –ing előtt.

travel – travelling
signal – signalling

 

d) Az –y-ra végződő igék nem változnak. (Szemben a múlt időben használandó –ed esetével, ahol bizonyos esetben az y – i-re változik. Lásd: egyszerű múlt)

carry – carrying

 

Egyes igék (egyes jelentéseiben) nem tehetők folyamatos igeidőbe. Pl.:

feel, hear, see, smell, notice, like, love, want, admire stb.

error: Védett tartalom