Folyamatos befejezett múlt (Past Perfect Continuous)

Felépítése: ALANY+HAD+BEEN+IGE-ING
Segédigéje: had
Használata: Egy adott múltbeli időponthoz képest már folyamatban lévő cselekvés kifejezésére.

A definíciót leegyszerűsítve, az “akkor már csináltam valamit”, “akkor már történt valami” típusú mondatokat tudjuk kifejezni a folyamatos befejezett múlttal.

Két módon lehet ezt az adott időpontot megadni.

a) Időhatározóval (ami időpontot, és nem időtartamot határoz meg), pl:
by 11 o’clock – 11 órára
by then – addigra
at midnight – éjfélkor stb.

b) Időhatározói mellékmondattal, ami egyszerű múltban van:
when – amikor
by the time – mire

When I arrived home they had been playing. Mikor hazaértem, ők már játszottak.

By the time she woke up, the boy had been walking the dog. Mire felkelt, a fiú már a kutyát sétáltatta.

At 10 they had been playing tennis for five hours. Tízkor már öt órája teniszeztek.

He was tired, because he had been working since dawn. Fáradt volt, mert hajnal óta dolgozott.

When I called him, he said he had been cleaning up for hours. Mikor felhívtam, azt mondta, hogy már órák óta takarít.

By the time I arrived, the painters had been painting the doors. Mire odaértem, a festők már az ajtókat festették.

When we finished the game, John had been sleeping. Mikor befejeztük a játékot, John már aludt.

We had been travelling for two hours when I realised that I didn’t have my passport on me. Két órája utaztunk, mikor észrevettem, hogy nincs nálam az útlevelem.

We had been hoeing by then. Akkor már kapáltunk.

What had you been doing for hours then? Mit csináltál akkor már órák óta?

 

A had összevonható az előtte álló alannyal, ilyenkor ‘d-re változik.

I + had = I’d
Jerry + had = Jerry’d

 

Tagadó mondatban a not tagadószó kerül a segédige (had) után, ezek összevonhatók:

had + not = hadn’t

I hadn’t been sleeping for three days by this time yesterday. Tegnap ilyenkor volt három napja, hogy nem aludtam.

 

Kérdő mondatban a segédige (had) az alany elé kerül.

Had she been cooking by then? Akkor már főzött?

 

Néhány esetben, mikor az IGE –ing végződőst kap, változás történik az ige helyesírásában is:

a) Ha az ige –e-re végződik, akkor ez kiesik, mikor a szó –ing-et kap.

hate – hating
argue – arguing
love – loving

 

b) Ha az ige egy szótagú, vagy több, de a hangsúly az utolsóra szótagra esik, és mássalhangzó + magánhangzó + mássalhangzóra végződik, akkor az utolsó mássalhangzó megduplázódik az –ing végződés hozzárakásával.

hit – hitting
run – running
stop – stopping
admit – admitting (két szótag, de az utolsó a hangsúlyos!)
begin – beginning

 

c) Ha az ige mássalhangzó + magánhangzó + l betűre végződik, akkor az l megduplázódik az –ing előtt.

travel – travelling
signal – signalling

 

d) Az –y-ra végződő igék nem változnak. (Szemben a múlt időben használandó –ed esetével, ahol bizonyos esetben az y – i-re változik. Lásd: Egyszerű múlt)

carry – carrying

 

Egyes igék (egyes jelentéseiben) nem tehetők folyamatos igeidőbe. Pl:

feel, hear, see, smell, notice, like, love, want, admire stb.