Folyamatos befejezett jövő

(Future Perfect Continuous / Future Perfect Progressive)

 

Felépítése: ALANY+WILL+HAVE+BEEN+IGE-ING
Segédigéje: will (tagadott alakban: won’t)
Használata: Egy adott jövőbeli időponthoz képest már folyamatban lévő cselekvés kifejezésére.

Leegyszerűsítve, folyamatos befejezett jövővel az „akkor már történni fog valami”, „akkor már csinálni fogok valamit” típusú mondatokat tudjuk kifejezni.

Definíció szerint a folyamatos befejezett jövőt használhatjuk egy adott jövőbeli időponthoz viszonyítjuk. Két módon lehet ezt az időpontot megadni.
a) Időhatározóval (ami időpontot, és nem időtartamot határoz meg), pl:

by 11 o’clock – 11 órára
by then – addigra
at midnight – éjfélkor stb.

b) Időhatározói mellékmondattal, ami egyszerű jelen idejű (ugyanis időhatározói mellékmondatban tilos jövő időt használni), pl:

by the time – mire
when – amikor

By the time you return from the USA, we will have been building our new house. – Mire visszajössz az USA-ból, mi már építeni fogjuk az új házunkat.

When Phil gets up, Mary will have been working. – Mikor Phil felkel, Mary már dolgozni fog.

By 9 he will have been showing the guests around. – 9-kor már a vendégeket fogja körbekísérni.

By this time tomorrow we will have been travelling. – Holnap ilyenkor már utazni fogunk.

Will you have been waiting for us? – Te már várni fogsz minket?

I won’t have been working for a week by then. – Addigra már egy hete nem fogok dolgozni.

When we return, they will have been sleeping. – Mire visszajövünk, már aludni fognak.

By the time Bob gets the letter, I will have been working in Alaska. – Mire Bob megkapja a levelet, én már Alaszkában fogok dolgozni.

Will she have been negotiating at 10? – Tízkor már tárgyalni fog?

 

A will összevonható az előtte álló alannyal, ilyenkor ‘ll-re változik.

I + will = I’ll
we + will = we’ll

 

Tagadó mondatban a not tagadószó kerül a segédige (will) után, ezek összevonhatók:

will + not = won’t

We won’t have been trvelling at 10. – Tízkor már nem fogunk utazni.

 

Kérdő mondatban a segédige az alany elé kerül.

Will you have been doing it by then? – Akkor már azt fogod csinálni?
How will they have been writing it by the evening? – Hogyan fogják este már azt írni?

 

Néhány esetben, mikor az IGE -ing végződést kap, változás történik az ige helyesírásában is:

a) Ha az ige –e-re végződik, akkor ez kiesik, mikor a szó –ing-et kap.

hate – hating
argue – arguing
love – loving

 

b) Ha az ige egy szótagú, vagy több, de a hangsúly az utolsóra szótagra esik, és mássalhangzó + magánhangzó + mássalhangzóra végződik, akkor az utolsó mássalhangzó megduplázódik az -ing végződés hozzákapcsolásával.

hit – hitting
run – running
stop – stopping
admit – admitting (két szótag, de az utolsó a hangsúlyos!)
begin – beginning

 

c) Ha az ige mássalhangzó + magánhangzó + l betűre végződik, akkor az l megduplázódik az –ing előtt.

travel – travelling
signal – signalling

 

d) Az –y-ra végződő igék nem változnak. (Szemben a múlt időben használandó –ed esetével, ahol bizonyos esetben az y – i-re változik. Lásd: Egyszerű múlt)

carry – carrying

 

Egyes igék (egyes jelentéseiben) nem tehetők folyamatos igeidőbe. Pl:

feel, hear, see, smell, notice, like, love, want, admire stb.

 

error: Védett tartalom