Folyamatos befejezett jelen (Present Perfect Continuous)

Felépítése: ALANY+HAVE/HAS+BEEN+IGE-ING
Segédigéi: have/has (E/3. személyben: has)
Használata: Mútban kezdődött, jelen pillanatig (és lehet, hogy tovább is) tartó cselekvés kifejezésére használjuk.

A fenti definíció némi kiegészítésre szorul, ugyanis magyarra a folyamatos befejezett jelen idejű mondatokat gyakran “már csinálok valamit”, “már történik valami” jelentéssel fordítjuk, tehát a “már” szó segítségével és jelen időbe. Gyakran szerepel időhatározó kifejezés (pl: for), ez a cselekvés időtartamára utal, tehát, hogy az mennyi ideje történik.

We have been waiting for you for an hour. Már egy órája várunk rád.

They have been sleeping for a day. Már egy napja alszanak.

How long have they been working? Mennyi ideje dolgoznak?

She’s been writing the test. Már írja a tesztet.

They have been having lunch. Már ebédelnek.

I have been working on this for two weeks. Két hete ezen dolgozom.

He’s been driving for five hours. Öt órája vezet.

I have been wanting this boor for years. Évek óta (meg) akarom (szerezni) ezt a könyvet.

The people on strike haven’t been eating for two days. A sztrájkolók már két napja nem esznek.

It has been snowing for a long time. Már régóta havazik.

 

Alany Segédige Összevont alak
I have I’ve
you have you’ve
he has he’s
she has she’s
it has it’s
we have we’ve
you have you’ve
they have they’ve

Tagadó mondatban a not tagadószó kerül a segédige (have/has) után, ezek összevonhatók:

have + not = haven’t
has + not = hasn’t

I haven’t been working for long. Régóta nem dolgozom.
They haven’t been learning too well. Nem tanulnak túl jól.

 

Kérdő mondatban a segédige (have/has) az alany elé kerül.

Have you been waiting long? Régóta vársz már?
Has she been crying? Sír?

 

A folyamatos befejezett jelen nem használható olyan igékkel, amik nem tehetők folyamatos igeidőbe.

Had she been cooking by then? Akkor már főzött?

 

Néhány esetben, mikor az IGE –ing végződőst kap, változás történik az ige helyesírásában is:

a) Ha az ige –e-re végződik, akkor ez kiesik, mikor a szó –ing-et kap.

hate – hating
argue – arguing
love – loving

 

b) Ha az ige egy szótagú, vagy több, de a hangsúly az utolsóra szótagra esik, és mássalhangzó + magánhangzó + mássalhangzóra végződik, akkor az utolsó mássalhangzó megduplázódik az –ing végződés hozzárakásával.

hit – hitting
run – running
stop – stopping
admit – admitting (két szótag, de az utolsó a hangsúlyos!)
begin – beginning

 

c) Ha az ige mássalhangzó + magánhangzó + l betűre végződik, akkor az l megduplázódik az –ing előtt.

travel – travelling
signal – signalling

 

d) Az –y-ra végződő igék nem változnak. (Szemben a múlt időben használandó –ed esetével, ahol bizonyos esetben az y – i-re változik. Lásd: Egyszerű múlt)

carry – carrying

 

Egyes igék (egyes jelentéseiben) nem tehetők folyamatos igeidőbe. Pl:

feel, hear, see, smell, notice, like, love, want, admire stb.