Folyamatos befejezett jelen

(Present Perfect Continuous / Present Perfect Progressive)

 

Felépítése: ALANY+HAVE/HAS+BEEN+IGE-ING
Segédigéi: have/has (E/3. személyben: has)
Használata: Mútban kezdődött, jelen pillanatig (és lehet, hogy tovább is) tartó cselekvés kifejezésére használjuk.

A fenti definíció némi kiegészítésre szorul, ugyanis magyarra a folyamatos befejezett jelen idejű mondatokat gyakran „már csinálok valamit”, „már történik valami” jelentéssel fordítjuk, tehát a „már” szó segítségével és jelen időbe. Gyakran szerepel időhatározó kifejezés (pl: for), ez a cselekvés időtartamára utal, tehát, hogy az mennyi ideje történik.

We have been waiting for you for an hour. – Már egy órája várunk rád.

They have been sleeping for a day. – Már egy napja alszanak.

How long have they been working? – Mennyi ideje dolgoznak?

She’s been writing the test. – Már írja a tesztet.

They have been having lunch. – Már ebédelnek.

I have been working on this for two weeks. – Két hete ezen dolgozom.

He’s been driving for five hours. – Öt órája vezet.

I have been wanting this book for years. – Évek óta (meg) akarom (szerezni) ezt a könyvet.

The people on strike haven’t been eating for two days.- A sztrájkolók már két napja nem esznek.

It has been snowing for a long time. – Már régóta havazik.

 

Alany Segédige Összevont alak
I have I’ve
you have you’ve
he has he’s
she has she’s
it has it’s
we have we’ve
you have you’ve
they have they’ve

Tagadó mondatban a not tagadószó kerül a segédige (have/has) után, ezek összevonhatók:

have + not = haven’t
has + not = hasn’t

I haven’t been working for long. – Régóta nem dolgozom.
They haven’t been learning too well. – Nem tanulnak túl jól.

 

Kérdő mondatban a segédige (have/has) az alany elé kerül.

Have you been waiting long? – Régóta vársz már?
Has she been crying? – Sír?

 

A folyamatos befejezett jelen nem használható olyan igékkel, amik nem tehetők folyamatos igeidőbe.

I have loved his songs for years. – Évek óta imádom a dalait. (A love ige nem tehető folyamatos igeidőbe, így folyamatos befejezett jelenbe sem. Ez a példamondat befejezett jelen idejű.)

 

Néhány esetben, mikor az IGE –ing végződést kap, változás történik az ige helyesírásában is:

a) Ha az ige –e-re végződik, akkor ez kiesik, mikor a szó –ing-et kap.

hate – hating
argue – arguing
love – loving

 

b) Ha az ige egy szótagú, vagy több, de a hangsúly az utolsóra szótagra esik, és mássalhangzó + magánhangzó + mássalhangzóra végződik, akkor az utolsó mássalhangzó megduplázódik az –ing végződés hozzárakásával.

hit – hitting
run – running
stop – stopping
admit – admitting (két szótag, de az utolsó a hangsúlyos!)
begin – beginning

 

c) Ha az ige mássalhangzó + magánhangzó + l betűre végződik, akkor az l megduplázódik az –ing előtt.

travel – travelling
signal – signalling

 

d) Az –y-ra végződő igék nem változnak. (Szemben a múlt időben használandó –ed esetével, ahol bizonyos esetben az y – i-re változik. Lásd: Egyszerű múlt)

carry – carrying

 

Egyes igék (egyes jelentéseiben) nem tehetők folyamatos igeidőbe. Pl.:

feel, hear, see, smell, notice, like, love, want, admire stb.

error: Védett tartalom