Egyszerű múlt

(Past Simple / Simple Past)

 

Felépítése: ALANY+IGE 2. szótári alakja
Segédigéje: did (tagadva: didn’t)
Használata: Az egyszerű múltat egyszeri és rendszeres, szokásos múltbeli cselekvés, vagy állapotok kifejezésére használjuk. A múltbeli történetek elmesélésekor is ez az igeidő használatos.

She lived in London for 2 years. – Élt Londonban két évig.

I often played football on Sundays. – Gyakran fociztam vasárnaponként.

Bob worked here 3 years ago. – Bob 3 évvel ezelőtt dolgozott itt.

We had a lot of books. – Sok könyvünk volt.

They went on an excursion every weekend. – Minden hétvégén kirándulni mentek.

I didn’t have any time yesterday. – Nem volt időm tegnap.

Jack didn’t go to the cinema. – Jack nem ment el moziba.

My parents didn’t come to the zoo. – A szüleim nem jöttek el az állatkertbe.

Did she enjoy the game? – Élvezte a játékot?

Did you do the homework? – Megcsináltad a házi feladatot?

Why didn’t you call me? – Miért nem hívtál fel?

 

Tagadó mondatban a did segédige és a not tagadószó kerül az ige elé.

did + not = didn’t

I didn’t learn German at school. – Nem tanultam németet az iskolában.

Jason didn’t want to drive. – Jason nem akart vezetni.

The shop didn’t open yesterday. – A bolt nem nyitott ki tegnap.

 

Ha a did segédige benne van a mondatban, akkor az ige ragozatlan első szótári alakban marad (IGE 1.); ez igaz a tagadó és a kérdő mondatokra is. Kérdő mondatok képzése során a did az alany elé kerül:

Did you visit Sue yesterday? – Meglátogattad Sue-t tegnap?

When did you arrive? – Mikor érkeztél?

Did they dance at the party? – Táncoltak a bulin?

 

A létige (be) alakjai egyszerű múlt időben:

Alany Létige Összevont alak
I was
you were
he was
she was
it was
we were
you were
they were

was + not = wasn’t
were + not = weren’t

I was at home yesterday. – Tegnap otthon voltam.

She was very hungry. – Nagyon éhes volt.

They were in England last year. – Tavaly Angliában voltak.

Was she with you? – Veled volt?

Were they clever? – Okosak voltak?

Bob wasn’t on the bus. – Bob nem volt a buszon.

Marry and Jill weren’t angry. – Marry és Jill nem voltak mérgesek.

 

Az összes egyszerű jelennél felsorolt időhatározó használható az egyszerű múltnál is. Ezeken kívül még az alábbiak gyakoriak:

yesterday – tegnap
last week – múlt héten
last month – múlt hónapban
last year – tavaly
last Friday – múlt pénteken
3 days ago – 3 nappal ezelőtt
5 weeks ago – 5 héttel ezelőtt

 

A második (és harmadik) szótári alak a nem rendhagyó igék esetén az –ed végződés hozzáadásával képezhető.

IGE1. IGE2. IGE3.
work worked worked
play played played
cook cooked cooked

(Az igék 3. alakját ebben az igeidőben nem használjuk.)

 

Ettől eltérések a helyesírásban:

a) Azok a nem rendhagyó igék, amelyek -e-re végződnek, csak -d ragot kapnak a második (és harmadik) alak képzése során.

IGE1. IGE2. IGE3.
love loved loved
hate hated hated

(Az igék 3. alakját ebben az igeidőben nem használjuk.)

b) Ha az ige egy szótagú, vagy több, de a hangsúly az utolsóra szótagra esik, és mássalhangzó + magánhangzó + mássalhangzóra végződik, akkor az utolsó mássalhangzó megduplázódik az –ed végződés hozzárakásával.

IGE1. IGE2. IGE3.
knit knitted knitted
acquit acquitted acquitted

(Az igék 3. alakját ebben az igeidőben nem használjuk.)

c) Ha az ige mássalhangzó + magánhangzó + l betűre végződik, akkor az l megduplázódik az –ed előtt.

IGE1. IGE2. IGE3.
travel travelled travelled
signal signalled signalled

(Az igék 3. alakját ebben az igeidőben nem használjuk.)

d) Ha az ige mássalhangzó+y-ra végződik, akkor ez az y i-re változik az –ed előtt.

IGE1. IGE2. IGE3.
carry carried carried
marry married married

(Az igék 3. alakját ebben az igeidőben nem használjuk.)

Az angol nyelvben számos olyan ige van, melyeknek múlt idejük (IGE 2.) (és harmadik alakjuk (IGE3.)) rendhagyó módon képződik. Ezeknék bizonyos tendenciák fellelhetők ugyan, de képzésükben semmilyen szabályszerűség nincs.

IGE1. IGE2. IGE3.
write wrote written
read read read
begin began begun

(Az igék 3. alakját ebben az igeidőben nem használjuk.)

error: Védett tartalom