Egyszerű Jelen (Present Simple)

Felépítése: ALANY+IGE 1. szótári alakja
Segédigéi: do/does (tagadva: don’t/doesn’t)
Használata: Az egyszerű jelent rendszeres, szokásos cselekvések, állapotok kifejezésére használjuk.

 

I live in a small town. Egy kisvárosban lakom.

Mary likes tennis. Mary szereti a teniszt.

He always gets up at 6 o’clock. Mindig 6-kor kel.

Usually I meet my friends at the weekends. Általában hétvégente találkozom a barátaimmal.

We have a very old car. Egy nagyon régi autónk van.

Tom is 33 years old. Tom 33 éves.

I don’t like handball. Nem szeretem a kézilabdát.

Susan doesn’t have cats. Susannek nincsenek macskái.

He doesn’t always read the newspaper. Nem mindig olvassa el az újságot.

Do you have a camera? Van fényképezőgéped?

Does the dog like milk? Szereti a kutya a tejet?

 A magyar “szoktam”-os mondatokat is általában egyszerű jelennel fejezzük ki.

I never get up early. Soha nem szoktam korán kelni.

They drink tea in the morning. Teát szoktak inni reggel.

She drives to work. Autóval szokott dolgozni menni.

Tagadó mondatban a do/does segédige és a not tagadószó kerül az ige elé. Ezek összevonhatók:

do + not = don’t
does + not = doesn’t

I do not have a house. = I don’t have a house. Nincs házam.
This cat does not live here. = This cat doesn’t live here. Ez a macska nem itt lakik.

 

Kérdő mondatban a segédige (do vagy does) az alany elé kerül, ezt hívjuk kérdő, vagy fordított szórendnek.

Do you live near here? A közelben laksz?
Does your brother study at university? A testvéred egyetemen tanul?

 

Egyszerű jelen idejű, kijelentő mondatban, ha az alany E/3. személyben van (tehát: ő, az), akkor az ige –(e)s végződést kap. Kérdő és tagadó mondatban ezt a segédige veszi fel: do -> does, és az ige ragozatlan formában marad.

He loves football. Imádja a focit.

Does he love football? Imádja a focit?

He doesn’t love football. Nem imádja a focit.

She sleeps a lot. Sokat alszik.

Does she sleep a lot? Sokat alszik?

She doesn’t sleep a lot. Nem alszik sokat.

It works well. Jól működik.

Does it work well? Jól működik?

It doesn’t work well. Nem működik jól.

John runs every day. John minden nap fut.

Does John run every day? Fut John minden nap?

John doesn’t run every day. John nem fut minden nap.

 

Ha az ige –ss, -sh, -ch, -o, -x betűkre végződik, akkor (E/3. személyű, kijelentő mondatban) az igék nem –s, hanem -es végződést kapnak.

kiss – kisses 
rush – rushes 
watch – watches 
go – goes 
do – does

A mássalhangzó+y-ra végződő igék esetén, ha azok –es ragot kapnak, akkor az y -> i-re változik:

carry – carries
copy – copies
try – tries

A létige (be -lenni) alakjai egyszerű jelenben:

Alany Létige Összevont alak
I am I’m
you are you’re
he is he’s
she is she’s
it is it’s
we are we’re
you are you’re
they are they’re

 

am + not = am not (nem vonható össze)
is + not = isn’t
are + not = aren’t

I am a student. Tanuló vagyok.

She isn’t a doctor. Nem orvos.

Bill is the boss here. Itt Bill a főnök.

Are they at home? Otthon vannak?

Am I dirty? Piszkos vagyok?

Where is the phone? Hol van a telefon?

What is that on the floor? Mi az ott, a padlón?

Tim isn’t very handsome. Tim nem túl jóképű.

Barbara isn’t a secretary. Barbara nem titkárnő.

I am not ill. Nem vagyok beteg.

 

Az egyszerű jelen idős mondatokban gyakran használunk gyakoriságot kifejező határozószavakat:

always – mindig
usually – általában, rendszerint
frequently – rendszeresen
often – gyakran
sometimes – néha
rarely – ritkán
seldom – ritkán
never – soha

every day – minden nap
every week – minden héten
every month – minden hónapban
every year – minden évben
on Mondays – hétfőnként
once a week – egyszer egy héten
twice a year – kétszer egy évben
three times a month – háromszor egy hónapban
four times a day – négyszer egy nap

 

Az első csoportban lévő időhatározókat (always-never) a mondatban az ige elé kell tenni, míg a másodikakat elsődlegesen a mondat végére, de a legelejére is lehet.

I always get up late at the weekends. Mindig későn kelek hétvégente.

She often visits her relatives. Gyakran meglátogatja a rokonait.

We never travel by taxi. Soha nem utazunk taxival.

 

A sometimes és a usually állhat a mondat elején, és a mondat végén is.

Usually I stay up late. Általában későig ébren maradok.

They call me sometimes. Néha felhívnak.

 

A never szó önmagában tagadott, tehát nem használható együtt tagadott segédigével! (Tehát nem: We don’t never travel by taxi.)

Joan plays cards every Thursday. Joan minden csütörtökön kártyázik.
Once a year we go abroad. Évente egyszer elmegyünk külföldre.
I don’t sleep at home on Fridays. Péntekenként nem alszom otthon.

 

Egyéb gyakori időhatározók, amik használhatók egyszerű jelen időben:

on Sunday – vasárnap
on Monday – hétfőn
on Tuesday – kedden
on Wednesday – szerdán
on Thursday – csütörtökön
on Friday – pénteken
on Saturday – szombaton

in January – januárban
in February – februárban
in March – márciusban
in April – áprilisban
in May – májusban
in June – júniusban
in July – júliusban
in August – augusztusban
in September – szeptemberben
in October – októberben
in November – novemberben
in December – decemberben

in the morning – reggel, délelőtt
in the afternoon – délután
in the evening – este
at night – éjszaka
at noon – délben
at midnight – éjfélkor
at the weekend – hétvégén

in 1990 – 1990-ben

in winter – télen
in spring – tavasszal
in summer – nyáron
in autumn – ősszel