Befejezett múlt

(Past Perfect)

 

Felépítése: ALANY+HAD+IGE 3. szótári alakja
Segédigéje: had
Használata:
1. Egy adott múltbeli időpontra befejeződött cselekvés kifejezésére.

2. Egy adott múltbeli időponthoz képest korábban kezdődött cselekvés kifejezésére.

3. Ha egy múltbeli történet mesélése során kilépünk az időrendi sorrendből, és egy korábbi cselekvésre ugrunk vissza.

 

A had összevonható az előtte álló alannyal, ilyenkor ‘d-re változik.

I + had = I’d
Jerry + had = Jerry’d

 

Tagadó mondatban a not tagadószó kerül a segédige után, ezek összevonhatók:

had + not = hadn’t

I hadn’t seen him before that. – Nem láttam őt azelőtt.

As she hadn’t finished school, she couldn’t find a good job. – Mivel nem fejezte be az iskolát, nem talált jó állást.

 

Kérdő mondatban a segédige (had) az alany elé kerül.

Had you started learning English before the course? – A tanfolyam előtt elkezdtél már angolt tanulni?

Használata részletesebben:

1. A befejezett múltat használhatjuk egy adott múltbeli időpontra befejeződött cselekvés kifejezésére. Két módon lehet ezt az időpontot megadni.
a) Időhatározóval (amely időpontot és nem időtartamot határoz meg), pl.:

by 11 o’clock – 11 órára
by then – addigra
at midnight – éjfélkor stb.

b) Időhatározói mellékmondattal, amely kezdődhet így pl.:
when – amikor
before – mielőtt
by the time – mire
after – miután
as soon as – amint, mihelyt
no sooner (than) – alighogy
hardly (when) – éppenhogy stb.

By 9 o’clock we all had finished the work. – 9-re mind befejeztük a munkát.

By noon I had had lunch. – Délre megebédeltem.

When John had got dressed, we called a taxi. – Mikor John felöltözött, hívtunk egy taxit.

Before I left for school, I had eaten a sandwich. – Mielőtt elindultam iskolába, ettem egy szendvicset.

By the time we arrived, Peter had fallen asleep. – Mire megérkeztünk, Peter elaludt.

After he had parked the car, he went in the building. – Miután leparkolta az autót, bement az épületbe.

As soon as he had arrived home, he called his friend. – Amint hazaért, felhívta a barátját.

No sooner had she got into the car than it started to rain. – Alighogy beszállt az autóba, elkezdett esni.

Hardly had I got to the station when the train left. – Éppenhogy odaértem az állomásra, elindult a vonat.

 

A no sooner…than… szerkezet első tagmondatában fordított szórend áll, és a két tagmondat nem cserélhető fel. Ugyanez igaz a hardly…when… kifejezésre. Minden más esetben a mellékmondat és a főmondat felcserélhető, pl:

I had eaten a sandwich before I left for school – Ettem egy szendvicset, mielőtt elindultam iskolába.

 

A before szónak létezik egy speciális használata is, amikor az időhatározói mellékmondatban áll befejezett múlt (tehát abban, amit a before kezd el), és a főmondat van egyszerű múltban. Ilyenkor a jelentése is megváltozik a mondatnak, nem „mielőtt csináltam valamit”, hanem „mielőtt csilál(hat)tam volna valamit” típusú lesz.

Before we had finished our lunch, he ordered us back to work. – Mielőtt befejeztük volna az ebédet, visszarendelt minket dolgozni.

 

2. Egy adott múltbeli időponthoz képest korábban kezdődött cselekvés kifejezésére is alkalmas a befejezett múlt. Ilyen mondatok esetén a korábban kezdődött cselekvés nem biztos, hogy be is fejeződött a megnevezett időpontban.

When my first son was born, I had been a soldier for five years. – Amikor az első gyerekem megszületett, már öt éve katona voltam.

The factory closed down in 1990, I had worked there for twenty years. – A gyár 1990-ben zárt be, húsz évig dolgoztam ott.

I had started doing karate before I went to university. – Azelőtt kezdtem karatézni, hogy elmentem egyetemre.

 

3. Múltbeli történetek mesélésekor egyszerű múlt időt kell használni. A befejezett múltat akkor alkalmazzuk, ha az események mesélése során kilépünk az időrendi sorrendből, és egy korábbi cselekvésre, korábbi időpontra ugrunk vissza.

We met in front of the cinema, and only went in five minutes before the start of the film. But exactly when the advertisements were over, I remembered that I had forgotten to unplug the iron at home. – A mozi előtt találkoztunk, és csak öt perccel a film kezdete előtt mentünk be. De pont mikor a reklámoknak vége lett, eszembe jutott, hogy elfelejtettem kihúzni a vasalót otthon.

This was the first time they met after ten years. They had luch in a restaurant, then they went to the house where they had lived together for two years. – Ez volt az első alkalom, hogy tíz év után találkoztak egymással. Megebédeltek egy étteremben, és elmentek ahhoz a házhoz, ahol két évig laktak együtt.

 

A befejezett múlt mindhárom használata nagyjából ugyanarra az aspektusra épül. Két múltbeli cselekvés közül az kerül ebbe az igeidőbe, amelyik a másikhoz képest régebben történt, de mindenképpen régebben kezdődött. Gyakori ennek az igeidőnek a használata függő beszédben.

 

Az igék harmadik szótári alakjával kapcsolatos helyesírási szabályok:

A (második és) harmadik szótári alak a nem rendhagyó igék esetén az -ed végződés hozzáadásával képezhető.

IGE1. IGE2. IGE3.
work worked worked
play played played
cook cooked cooked

(Az igék 2. alakját ebben az igeidőben nem használjuk.)

Ettől eltérések a helyesírásban:

a) Azok a nem rendhagyó igék, amelyek -e-re végződnek, csak -d ragot kapnak a (második és) harmadik alak képzése során.

IGE1. IGE2. IGE3.
love loved loved
hate hated hated

(Az igék 2. alakját ebben az igeidőben nem használjuk.)

b) Ha az ige egy szótagú, vagy több, de a hangsúly az utolsóra szótagra esik, és mássalhangzó + magánhangzó + mássalhangzóra végződik, akkor az utolsó mássalhangzó megduplázódik az –ed végződés hozzárakásával.

IGE1. IGE2. IGE3.
knit knitted knitted
acquit acquitted acquitted

(Az igék 2. alakját ebben az igeidőben nem használjuk.)

c) Ha az ige mássalhangzó + magánhangzó + l betűre végződik, akkor az l megduplázódik az –ed előtt.

IGE1. IGE2. IGE3.
travel travelled travelled
signal signalled signalled

(Az igék 2. alakját ebben az igeidőben nem használjuk.)

d) Ha az ige mássalhangzó+y-ra végződik, akkor ez az y i-re változik az –ed előtt.

IGE1. IGE2. IGE3.
carry carried carried
marry married married

(Az igék 2. alakját ebben az igeidőben nem használjuk.)

Az angol nyelvben számos olyan ige van, melyeknek múlt idejük (IGE 2.) (és harmadik alakjuk (IGE3.)) rendhagyó módon képződik. Ezeknék bizonyos tendenciák fellelhetők ugyan, de képzésükben semmilyen szabályszerűség nincs.

IGE1. IGE2. IGE3.
write wrote written
read read read
begin began begun

(Az igék 2. alakját ebben az igeidőben nem használjuk.)

error: Védett tartalom