Befejezett jelen

(Present Perfect (Simple))

 

Felépítése: ALANY+HAVE/HAS+IGE 3. szótári alakja
Segédigéi: have/has (E/3. személyű alany esetén: has; tagadva: haven’t, hasn’t)
Használata:

1. Már megtörtént vagy még meg nem történt múlt idejű cselekvés kifejezésére.

2. Olyan múltban kezdődött cselekvés kifejezésére, mely a jelen pillanatban is tart.

3. Közelmúltbeli cselekvés kifejezésére. (just – „éppen most csináltam valamit”)

4. Olyan múltbeli cselekvés kifejezésére, aminek hatása van a jelenre; hírértékű információ.

Alany Segédige Összevont alak
I have I’ve
you have you’ve
he has he’s
she has she’s
it has it’s
we have we’ve
you have you’ve
they have they’ve

Tagadó mondatban a not tagadószó kerül a segédige után, ezek összevonhatók:

have + not = haven’t
has + not = hasn’t

I haven’t seen him yet. – Még nem láttam (őt).
They haven’t arrived. – Nem érkeztek meg.

Kérdő mondatban a segédige (have/has) az alany elé kerül.

Have you ever tried windsurfing? – Próbáltad már a szörfözést?
Has she found him? – Megtalálta?

Használata részletesebben:

1. Olyan cselekvések kifejezésére használhatjuk a befejezett jelent, amik már megtörténtek, vagy tagadott formában – még nem történtek meg. Az igeidő ezen használatát magyarban múlt idővel fordítjuk. Két gyakori határozószó ebben a mondattípusban:

already – már (kijelentő mondatban, ige elé, vagy mondat végére)
yet – már (kérdő mondatban, mondat végére)
yet – még (nem) (tagadó mondatban, mondat végére)

I have seen the new play. – Láttam már az új színdarabot.

Mary has already met him twice. – Mary már kétszer találkozott vele.

I have travelled by plane already. – Utaztam már repülővel.

Have you read the newspaper yet? – Olvastad már az újságot?

How many times have you been to Austria? – Hányszor voltál már Ausztriában?

Have you ever drunk tea with milk? – Ittál már (valaha) teát tejjel?

I have never driven a van. – Még soha nem vezettem furgont.

We haven’t met yet. – Mi még nem találkoztunk.

Haven’t you done your homework? – Nem csináltad meg a házi feladatodat?

 

Kérdésekben gyakori az ever (valaha) használata, de nem kötelező.

Have you ever tried it? – Próbáltad már (valaha)?

Has she ever eaten snail? – Evett (valaha) csigát?

Have they ever arrived on time? – Érkeztek valaha is pontosan?

 

Tagadó mondat alakítható a never (soha) szóval, de ügyelni kell rá, hogy ez már magában tagadott szó, tehát nem tehető mellé tagadott segédige.

I have never read such a boring book. – Soha nem olvastam még ilyen unalmas könyvet.

The dog has never jumped over this fence. – A kutya még soha nem ugrotta át ezt a kerítést.

We have never played badminton. – Még soha nem tollasoztunk.

 

2. Olyan múltban kezdődött cselekvés kifejezésére is használjuk ezt az igeidőt, ami a jelen pillanatban is tart, és lehet, hogy tovább is fog. Ezt a magyarra általában jelen idővel fordítjuk. Az itt gyakran használt határozók:

since – óta (a cselekvés kezdetének az időpontját mutatja meg)
Pl.:
since Monday – hétfő óta
since 1978 – 1978 óta
since March – március óta
since we met last time -mióta utoljára találkoztunk
since I moved here – mióta ideköltöztünk

for – valamennyi ideje (a cselekvés időtartamát, hosszát mutatja meg)
Pl: for a week – egy hete
for five months – öt hónapja
for a long time – régóta
for a year – egy éve
for an hour – egy órája

I have lived here for three years. – Három éve lakom itt.

She has had her dog since last summer. – Múlt nyár óta van meg neki a kutyája.

Bill has worked here since 1993. – Bill 1993 óta dolgozik itt.

I have driven for two years. – Két éve vezetek.

She hasn’t drunk wine for six months. – Hat hónapja nem ivott bort.

Since when have you learned English? – Mióta tanulsz angolul?

How long has she played tennis? – Mióta/Mennyi ideje teniszezik?

 

A since-re a Since when…? kifejezéssel, a for-ra a How long…? kifejezéssel kérdezhetünk rá. (Lásd: fent)

 

3. Közelmúltbeli cselekvés kifejezése a just (éppen (itt:éppen most)) segítségével. Ezt a magyarban múlt időként fordítjuk. A just helye az ige előtt van a mondatban.

I have just cleaned up. – Éppen most takarítottam fel.

She has just left for school. – Éppen most ment el az iskolába.

I’ve just spoken to Mr. Brown. – Éppen most beszéltem Mr. Brownnal.

We have just arrived home. – Éppen most értünk haza.

Mary has just finished cooking. – Mary éppen most fejezte be a főzést.

He has just turned off the radio. – Éppen most kapcsolta ki a rádiót.

 

Ezt a típust csak kijelentő mondatban használjuk.

 

4. Olyan múltbeli cselekvés kifejezésére is alkalmas ez az igeidő, aminek hatása van a jelenre, ami hírértékű információt közöl. Ez általában érzelmi hatással van vagy a beszélőre, vagy a hallgatóra.

Somebody has stolen my bicycle. – Valaki ellopta a biciklimet. (Gyalog kell mennem.)

John has passed the exam. – John letette a vizsgát. (Nem kell többet tanulnia.)

At last we have arrived. – Végre megérkeztünk.

I have found a purse. – Találtam egy pénztárcát. (Van benne száz font!)

I have opened the window. – Kinyitottam az ablakot. (Ha fázol, csukd be!)

He has changed the lock. – Kicserélte a zárat. (Nem tudunk bemenni.)

A dog has bitten me. – Megharapott egy kutya. (Be van kötve a kezem.)

I haven’t read your book. – Nem olvastam el a könyved.

Michael has sent us a postcard. – Michael küldött nekünk egy képeslapot. (Nézd!)

Have you found your bag? – Megtaláltad a táskádat? (Vagy még keresed?)

Where have you been? – Hol voltál? (Ilyen sokáig?)

I have seen her in a pub. – Láttam egy kocsmában. (Nem is beteg.)

 

A (második és) harmadik szótári alak a nem rendhagyó igék esetén az –ed végződés hozzáadásával képezhető.

IGE1. IGE2. IGE3.
work worked worked
play played played
cook cooked cooked

(Az igék 2. alakját ebben az igeidőben nem használjuk.)

 

Ettől eltérések a helyesírásban:

a) Azok a nem rendhagyó igék, amelyek -e-re végződnek, csak -d ragot kapnak a (második és) harmadik alak képzése során.

IGE1. IGE2. IGE3.
love loved loved
hate hated hated

(Az igék 2. alakját ebben az igeidőben nem használjuk.)

 

b) Ha az ige egy szótagú, vagy több, de a hangsúly az utolsóra szótagra esik, és mássalhangzó + magánhangzó + mássalhangzóra végződik, akkor az utolsó mássalhangzó megduplázódik az –ed végződés hozzárakásával.

IGE1. IGE2. IGE3.
knit knitted knitted
acquit acquitted acquitted

(Az igék 2. alakját ebben az igeidőben nem használjuk.)

 

c) Ha az ige mássalhangzó + magánhangzó + l betűre végződik, akkor az l megduplázódik az –ed előtt.

IGE1. IGE2. IGE3.
travel travelled travelled
signal signalled signalled

(Az igék 2. alakját ebben az igeidőben nem használjuk.)

 

d) Ha az ige mássalhangzó+y-ra végződik, akkor ez az y i-re változik az –ed előtt.

IGE1. IGE2. IGE3.
carry carried carried
marry married married

(Az igék 2. alakját ebben az igeidőben nem használjuk.)

Az angol nyelvben számos olyan ige van, melyeknek múlt idejük (IGE 2.) (és harmadik alakjuk (IGE3.)) rendhagyó módon képződik. Ezeknék bizonyos tendenciák fellelhetők ugyan, de képzésükben semmilyen szabályszerűség nincs.

IGE1. IGE2. IGE3.
write wrote written
read read read
begin began begun

(Az igék 2. alakját ebben az igeidőben nem használjuk.)

error: Védett tartalom