Folyamatos jövő

(Future Continuous / Future Progressive)

 

Felépítése: ALANY+WILL+BE+IGE-ING
Segédigéje: will (tagadott alakban: won’t)
Használata:

1. Egy adott jövőbeli időpontban éppen folyamatban lévő cselekvés kifejezésére.

2. Két párhuzamos, jövőbeli cselekvés kifejezésére.

3. Szokásos eseménysorozatból fakadó, de nem feltétlenül tervezett jövőidejű cselekvés kifejezésére.

4. Olyan jövőbeli cselekvés kifejezésére, aminek a hosszát akarjuk hangsúlyozni.

 

A will segédige összevonható az előtte álló alannyal, ilyenkor ‘ll alakban áll az alany végén.

he + will = he’ll
Sue + will = Sue’ll
I + will = I’ll

Részletesebben:

1. Egy adott jövőbeli időpontban éppen folyamatban lévő cselekvésről van szó. Ezt a jövőidejű időpontot kétféle módon lehet megmutatni.

a) Időhatározóval (ami időpontot, és nem időtartamot határoz meg):

at 11 o’clock – 11-kor

then – akkor

at midnight – éjfélkor

b) Időhatározói mellékmondattal (ami általában when-nel kezdődik, és egyszerű jelenben van):

When you wake up…, When they arrive… stb.

When you come home, we’ll be sleeping. Amikor hazajössz, mi (éppen) aludni fogunk.

When her plane lands in London, we will only be travelling towards London. Amikor leszáll a gépe Londonban, mi még csak utazni fogunk London felé.

What will you be doing at noon tomorrow? Mit fogsz csinálni holnap délben?

Will you be waiting for her too when she finishes work? Te is várni fogsz rá, mikor befejezi a munkát?

 

Időhatározói mellékmondatokban nem szabad jövő időt használni, még akkor sem, ha a tagmondat jelentése jövőre utal, az abban elhangzó cselekvés a jövőben fog megtörténni. Helyette jelen idő áll. (Lásd: példák fent. A when-nel kezdődő tagmondatok egyszerű jövő helyett egyszerű jelenben állnak.)

 

2. Két párhuzamos, tehát egyidejűleg történő, jövőbeli cselekvést úgy tudunk kifejezni, ha a főmondat folyamatos jövőben van, viszont az időhatározói mellékmondat folyamatos jelenben. Itt is érvényesül a fent említett szabály, miszerint időhatározói mellékmondatban nem lehet jövő időt használni. A mellékmondatot általában a while (amíg, mialatt) kezdi.

While you are working, I will be reading. Amíg te dolgozol, én olvasni fogok.

While she is cooking, we will be playing. Amíg főz, játszani fogunk.

While you are running, he’ll be sleeping. Amíg te futsz, ő aludni fog.

Bob will be waiting outside while you are talking. Bob kint fog várni, amíg ti beszélgettek.

Where will you be sleeping while they are painting your room? Hol fogsz aludni, amíg festik a szobádat?

 

Ha vagy olyan ige szerepel az egyik tagmondatban, amit nem lehet folyamatos igeidőbe tenni, vagy ha az egyik ige olyan cselekvést mutat, amely nem végezhető folyamatosan, akkor az adott tagmondatban nem folyamatos, hanem egyszerű igeidőt kell használni.

While you are cleaning, I’ll turn off the heating. Amíg takarítasz, lekapcsolom majd a fűtést. (A lekapcsolás egy pillanatnyi cselekvés, nem végezzük folyamatosan. Így ez a mondat már nem tartalmaz folyamatos jövőt!)

 

3. Általában szokásos eseménysorozatból fakadó, de nem feltétlenül tervezett jövőidejű cselekvés kifejezésére (bár az is lehetséges). Jelentése hasonlít a folyamatos jelen harmadik használatához, de nem szükséges a jövő időre utaló időhatározó, és nem kötelezően csak közeli jövőre utal.

I’ll be meeting John tomorrow. Holnap találkozom John-nal. (Mert például együtt dolgozunk.)

I’ll be taking my exam next week. Jövő héten vizsgázom. (=I’m taking my exam…)

Will you be having dinner at home this evening? Otthon fogsz ma vacsorázni?

Will you be using the computer? Használni fogod a számítógépet?

 

4. Folyamatos jövő használata olyan jövőbeli cselekvés kifejezésére, aminek a hosszát akarjuk hangsúlyozni. Ezt általában az all… határozószó segítségével tehetjük.

They will be singing all night. Egész éjjel énekelni fognak.

The machine will be working all week. A gép egész héten menni fog.

Will you be staying there all Christmas? Egész Karácsonykor ott leszel?

Jack will be sleeping all day. Jack egész nap aludni fog.

We won’t be eating all day. Egész nap nem fogunk enni.

 

Tagadó mondatban a not tagadószó kerül a will után, ezek összevonhatók:

will + not = won’t

I won’t be staying for long. Nem fogok sokáig maradni.

They won’t be waiting for you. Nem fognak várni rád.

He won’t be learning then. Nem fog akkor tanulni.

 

Kérdő mondatban a will az alany elé kerül.

What will you be doing at this time tomorrow? Mit fogsz csinálni holnap ilyenkor?

Will she be eating while we are here? Enni fog, amíg mi itt leszünk?

How will he be driving in such weather? Hogy fog ilyen időben vezetni?

 

Az –ing végződéssel kapcsolatos helyesírási szabályok megegyeznek a folyamatos jelennél felsoroltakkal:

Néhány esetben, mikor az IGE –ing végződést kap, változás történik az ige helyesírásában is:

a) Ha az ige –e-re végződik, akkor ez kiesik, mikor a szó –ing-et kap.

hate – hating
argue – arguing
love – loving

b) Ha az ige egy szótagú, vagy több, de a hangsúly az utolsóra szótagra esik, és mássalhangzó + magánhangzó + mássalhangzóra végződik, akkor az utolsó mássalhangzó megduplázódik az –ing végződés hozzárakásával.

hit – hitting
run – running
stop – stopping
admit – admitting (két szótag, de az utolsó a hangsúlyos!)
begin – beginning

c) Ha az ige mássalhangzó + magánhangzó + l betűre végződik, akkor az l megduplázódik az –ing előtt.

travel – travelling
signal – signalling

d) Az –y-ra végződő igék nem változnak. (Szemben a múlt időben használandó –ed esetével, ahol bizonyos esetben az y – i-re változik. Lásd: Egyszerű múlt)

carry – carrying

Egyes igék (egyes jelentéseiben) nem tehetők folyamatos igeidőbe. Pl:

feel, hear, see, smell, notice, like, love, want, admire stb.

error: Védett tartalom