Vonatkozói mellékmondatok (Relative Clauses)

Megszorító értelmű vonatkozói mellékmondatok (Defining relative clauses)

A megszorító értelmű vonatkozói mellékmondatok mindig kijelölik, definiálják, meghatározzák az előttük álló főnevet. Ezek a mellékondatok szükségesek a főnév megértéséhez.

 

The man who is standing at the door is my uncle. Az a férfi, aki az ajtónál áll, a magybátyám.

Az aláhúzott rész a megszorító vonatkozói mellékmondat. Ha kihagynánk, nem lenne egyértelmű, hogy milyen férfiről van szó. Fontos megjegyezni, hogy a beékelődő tagmondatot nem választjuk el vesszőkkel a főmondattól.

 

A fenti példában a vonatkozói névmás a who. Ezek helyes használatát mutatja be az alábbi táblázat:

alanyi alárendelés esetén tárgyas alárendelés esetén birtokos alárendelés esetén
emberekre who, that - aki(k)... 1

who, whom, that - aki(ke)t, (kihagyható)... 3

whose - aki(k)nek a... 5
tártgyakra which, that - ami(k)... 2 which, that - ami(ke)t, (kihagyható)... 4 whose, of which - ami(k)nek a... 6


Nézzünk példákat az egyes esetekre:


1. Alanyi alárendelés, emberekre:

The man who is standing at the door is my uncle. Az a férfi, aki az ajtónál áll, a nagybátyám.

The woman that lives next door is a doctor. Az a nő, aki a szomszédban lakik, orvos.

The workers who went on strike were fired. Azokat a munkásokat, akik sztrájkba léptek, kirúgták.

The girl that found the lost dog got a reward. Az a lány, aki megtalálta az elveszett kutyát, jutalmat kapott.

The students who went to the competition will get a prize. Azok a tanulók, akik elmentek a versenyre, díjat fognak kapni.


2. Alanyi alárendelés, tárgyakra

The book which is on the table is Mary's. Az a könyv, ami az asztalon van, Mary-é.

I can't go into the garage because of the car that is parking in front of our house. Nem tudok beállni a garázsba amiatt az autó miatt, ami a ház előtt parkol.

The films that are on at the movies are all boring. A filmek, amik most mennek a mozikban, mind unalmasak.

The house which is next to the station used to be a library. Az a ház, ami az állomás mellett van, régen könyvtár volt.

The computer that has gone wrong is now in the loft. Az a számítógép, ami elromlott, most a padláson van.


3. Tárgyas alárendelés, emberekre

The boy who we saw yesterday is French. Az a fiú, akit tegnap láttunk, francia.

The policeman that has been hit by a car is now being examined. Most vizsgálják azt a rendőrt, akit elütött egy autó.

The robber whom the judge found guilty will be sent to prison. Azt a rablót, akit a bíró bűnösnek talált, börtönbe fogják küldeni.

The workers (kihagytuk a névmást!) he employs are always drinking. A munkások, akiket alkalmaz, mindig isznak.

The men who you met are my collegues. A férfiak, akikkel találkoztál, a kollégáim.


4. Tárgyas alárendelés, tárgyakra

The book (kihagytuk a névmást!) I bought last week is very exciting. Az a könyv, amit múlt héten vettem, nagyon izgalmas.

I have found the papers that I lost weeks ago. Megtaláltam azokat a papírokat, amiket hetekkel ezelőtt hagytam el.

The film which we saw was boring. A film, amit láttunk, unalmas volt.

In their flat you can feel the vibration which the trucks cause. A lakásukban lehet érezni a rezgést, amit a kamionok okoznak.

The fruit trees that we planted last year are now blossoming. Virágoznak azok a gyümölcsfák, amiket tavaly ültettünk.

 

5. Birtokos alárendelés, emberekre

The boy whose dog is with us now is in Japan for a month. A fiú, akinek a kutyája nálunk van, Japánban van egy hónapig.

The old lady whose house had burnt down won the lottery five. Az az idős hölgy nyerte meg a lottó ötöst, akinek a háza leégett.

The man whose car was stolen will buy a motorbike. Az a férfi, akinek ellopták az autóját, motort fog venni.

The play is about a girl whose boyfriend dies in the war. A darab egy olyan lányról szól, akinek meghal a barátja a háborúban.

He is the guy whose wife is the director of the company. Ő az a fickó, akinek a felesége a cég igazgatója.


6. Birtokos alárendelés, tárgyakra

The coat of which collar is black is mine. Az a kabát, aminek a gallérja fekete, az enyém.

The house of which walls are of glass was built in 2000. Az a ház, aminek a falai üvegből vannak, 2000-ben épült.

The cat whose leg was operated on last week can already run. Az a macska, amelyiknek a lábát múlt héten operálták, már tud futni.

The telephone of which buttons are missing can still work. A telefon, aminek hiányoznak a gombjai, működik.

The book of which author died in 1990 has been nominated to a prize. Díjra jelölték azt a könyvet, aminek a szerzője 1990-ben meghalt.

Nem megszorító (megengedő) értelmű vonatkozói mellékmondatok (Non-defining relative clauses)

A nem megszorító vonatkozói mellékmondat olyan főnév után áll, ami már önmagában meghatározott, konkrét. Tehát nem definiálja a főnevet, csupán plusz információt közöl róla. Szemben a megszorító vonatkozói mellékmondatokkal, ezeket vesszők közé tesszük, nem szerves részei a mondatnak, kihagyhatók, vagy külön mondatba is rakhatók.

My father, who is an engineer, got a new job at the company. Az apám, aki mérnök, új munkát kapott a cégnél.

Az aláhúzott rész a nem megszorító értelmű vonatkozói mellékmondat. A "my father" főnévi szerkezet nem szorul kijelölésre, önmagában egyértelmű, hogy kire vonatkozik.

Az alábbi táblázat bemutatja a vonatkozói névmások helyes használatát ezen mondattípus esetén:

alanyi alárendelés esetén tárgyas alárendelés esetén birtokos alárendelés esetén
emberekre who - aki(k)... 1 who, whom - aki(ke)t... 3 whose - aki(k)nek a... 5
tártgyakra which - ami(k)... 2 which - ami(ke)t 4… whose, of which - ami(k)nek a... 6

Nézzünk példákat az egyes esetekre.


1. Alanyi alárendelés, emberekre

My father, who is an engineer, got a new job at the company. Az apám, aki mérnök, új munkát kapott a cégnél.

John, who is a talented pianist, can play the flute as well. John, aki tehetséges zongorista, fuvolázni is tud.

My neighbour, who is a young man, broke both his legs in a ski accident. A szomszédom, aki egy fiatalember, mindkét lábát eltörte egy síbalasetben.

The director, who was elected just last year, has resigned. Az igazgató, aki csak tavaly lett megválasztva, lemondott.

Susan, who is English, can hardly get used to the traffic in Europe. Susan, aki angol, nehezen tudja megszokni a közlekedést Európában.


2. Alanyi alárendelés, tárgyakra

My last telephone, which was as heavy as a stone, worked perfectly. Az előző telefonom, ami olyan nehéz volt, mint egy kő, tökéletesen működött.

His new plan, which is very clever in my opinion, hasn't been accepted. Az új tervét, ami szerintem nagyon okos, nem fogadták el.

Our car, which is an old Ford, is worth about 2000 euros. Az autónk, ami egy régi Ford, kb. 2000 eurót ér.

The only church of the town, which was built in the 18th century, is under construction. A város egyetlen temploma, ami a 18. században épült, átépítés alatt áll.

This clock, which happens to be Swiss, was bought by my granfather. Ezt az órát, ami történetesen svájci, a nagyapám vette.


3. Tárgyas alárendelés, emberekre

Billy, who we saw at the concert, has gone to France. Billy, akit a koncerten láttunk, elment Franciaországba.

Martin Bakers, who the people had elected to be a representative a month ago, caused a lethal accident. Martin Bakers, akit az emberek múlt hónapban választottak képviselővé, halálos balesetet okozott.

Her only sister, who I met in Bristol, is visiting her today. Az egyetlen testvére, akivel Bristolban találkoztam, ma fogja meglátogatni.

Joan, who we cannot call a big football fan, went to the match with the children. Joan, akit nem nevezhetünk nagy focirajongónak, kiment a meccsre a gyerekekkel.

My aunt, who I love very much, wants to buy me a car. A nagynéném, akit nagyon szeretek, venni akar nekem egy autót.


4. Tárgyas alárendelés, tárgyakra

These shoes, which I bought for my son, only fit my daughter. Ez a cipő, amit a fiamnak vettem, csak a lányomra jó.

His house, which he built in1990, is still beautiful. A háza, amit 1990-ben épített, még mindig gyönyörű.

Our new office, which you can find in the centre, is not big enough for us. Az új irodánk, amit a központban találsz, nem elég nagy nekünk.

George's watch, which he bought for a fortune, is always late. George órája, amit egy vagyonért vett, mindig késik.

His paintings, which anyone can see in the town galery, are all about his secret love. A képei, amiket bárki megnézhet a városi képtárban, mind a titkos szerelméről szólnak.


5. Birtokos alárendelés, emberekre

Mary, whose husband is a soldier, wants to have a baby. Mary, akinek a férje katona, gyereket akar.

John, whose car had been stolen, bought a new Volvo. John, akinek ellopták az autóját, vett egy Volvót.

My granny, whose doctor is a famous professor, is getting better very quickly.A nagymamám, akinek az orvosa egy híres professzor, gyorsan javul.

Jack, whose test was the best, is a historian. Jack, akinek a tesztje a legjobb lett, történész.

Phil, whose imagination is endless, thinks we are Russian spies. Phil, akinek a fantáziája végtelen, azt hiszi, hogy orosz kémek vagyunk.


6. Birtokos alárendelés, tárgyakra

My bicycle, of which tyre is always flat, is a piece of rubbish. A biciklim, aminek a kereke mindig lapos, egy rakás szemét.

His latest novel, of which title is The Mutiny, is a big success. A legújabb regénye, aminek a címe "A lázadás", nagy siker.

Australia, of which capital is Canberra, is a big island. Ausztrália, aminek a fővárosa Canberra, egy nagy sziget.

His knife, of which blade is Japanese, can cut even iron. A kése, aminek a pengéje japán, a vasat is el tudja vágni.

Susan's dog, whose name is Jerry, is a labrador. Susan kutyája, aminek a neve Jerry, labrador.