Bevezetés

(Istvánnak sok szeretettel...)

Általánosságban elmondható, hogy a segédigék valamiféle funkcióval felruházott, főigét kiegészítő szavak az angol nyelvben, melyek módosítják, pontosítják a jelentést, a cselekvés idejét, stb. A segédigék egy szűkebb csoportját adják a módbeli segédigék. A legtöbb angol mondat tagadása a segédigéhez társított not tagadószóval történik (kivétel pl.: never, nobody, nothing, stb).

Például:

I live in Hungary. – Magyarországon élek.

I do not live in Hungary. – Nem Magyarországon élek.

A do segédige nem hordoz a példában jelentést, azért van rá szükség, hogy helyes tagadó mondatot hozzunk létre vele.

I swim. – Úszom (pl. minden héten -> lásd: Egyszerű jelen)

I can swim. – Tudok úszni.

Itt a can plusz jelentést adott a mondatnak, fordíthatjuk „tud”-ként.

We clean our flat every week. – Kitakarítjuk a lakásunkat minden héten.

We will clean our flat every week. – Ki fogjuk takarítani a lakásunkat minden héten.

Ebben a példában a will segédige a cselekvés idején módosít, jövő idejű lett a mondat.

Segédigék listája:
do, have, be +

Módbeli segédigék:
can, could, may, might, must, shall, should, will, would,  ought, need

A segédigék tanulása könnyebb, ha bizonyos esetekben párokban, esetleg egyéb hasonló jelentésű szerkezetekkel összehasonlítva nézzük őket (ezek már nem feltétlenül segédigék).


BE

A be az angol nyelvben egyrészt létige, másrészt jelentés nélküli, csupán funkcióval, feladattal ellátott segédige bizonyos mondatokban (-> folyamatos igeidők)

A „be”-nek az alábbi alakjai léteznek:

- főnévi igenév alakban (ragozatlanul): be (pl. Egyszerű jövő időben: I will be at home tonight. – Otthon leszek ma este.)

- jelen időben: am, is, are (pl. Folyamatos jelenben: She is sleeping. – Alszik.)

- múlt időben: was, were (pl. Folyamatos múltban: I was waiting for you. – Vártalak.)

- 3. szótári alakja: been (pl. Folyamatos befejezett jelenben: I have been reading for 3 hours. – Három órája olvasok.)

- -ing végződéssel: being (pl. Szenvedő szerkezetben: My car is being washed. – Most mossák az autómat.)

 

Az alábbi táblázatok mutatják be a különböző alakok helyes használatát (és létigeként a jelentésüket):

JELEN
személyes névmás
létige jelen idejű alakja
jelentése
névmás + létige összevonva
létige + not összevonva
E/1. I am vagyok I'm  - (am not)
E/2. you are vagy you're aren't
E/3. he is van he's isn't
E/3. she is van he's isn't
E/3. it is van it's isn't
T/1. we are vagyunk we're aren't
T/2. you are vagytok you're aren't
T/3. they are vannak they're aren't
MÚLT
személyes névmás
létige múlt idejű alakja
jelentése
névmás + létige összevonva
létige + not összevonva
E/1. I was voltam  -  wasn't
E/2. you were voltál  -  weren't
E/3. he was volt  -  wasn't
E/3. she was volt  -  wasn't
E/3. it was volt  -  wasn't
T/1. we were voltunk  -  weren't
T/2. you were voltatok  -  weren't
T/3. they were voltak  -  weren't
JÖVŐ
személyes névmás
létige "jövő idejű" alakja
jelentése
névmás + létige összevonva
létige + not összevonva
E/1. I (will) be leszek  -   - 
E/2. you (will) be leszel  -   - 
E/3. he (will) be lesz  -   - 
E/3. she (will) be lesz  -   - 
E/3. it (will) be lesz  -   - 
T/1. we (will) be leszünk  -   - 
T/2. you (will) be lesztek  -   - 
T/3. they (will) be lesznek  -   - 

 


DO

Vigyázat: a do lehet segédige (lásd itt) és főige is (jelentése: csinálni valamit). Itt csak segédigeként foglalkozunk vele!

A do (E/3. személyben: does) segédige Egyszerű jelenben használatos, a did pedig Egyszerű múltban. Ezekre főként kérdő és kijelentő mondatokban van szükség, de időnként hangsúlyozásra is használjuk őket. (Részletes leírást az Igeidők szekcióban találsz!)

Tagadó mondatokban a segédigék összevonhatók a not tagadószóval:

do + not = don’t
does + not = doesn’t
did + not = didn’t

(Írott, hivatalos szövegben nem szokás összevonni a szavakat, ilyenkor mindent ki kell írni. Más esetben, és főként szóban, nagyon gyakori az összevonás.)

 

Például:

I work here. – Itt dolgozom.

Do you work here? – Itt dolgozol?

I do not work here. = I don’t work here. – Nem dolgozom itt.

 

She likes watching films. – Szeret filmeket nézni.

Does she like watching films? – Szeret filmeket nézni?

She does not like watching films. = She doesn’t like watching films. – Nem szeret filmeket nézni.

Tom met Jill yesterday. – Tom találkozott Jillel tegnap.

Did Tom meet Jill yesterday? – Találkozott tegnap Tom Jillel?

Tom did not meet Jill yesterday. = Tom didn’t meet Jill yesterday. – Tom nem találkozott tegnap Jillel.

 

Hangsúlyozás a do-val:

I have a guitar. – Van egy gitárom.

I do have a guitar. – De igen, van egy gitárom. VAGY: Igenis van egy gitárom.

 

Marry drives the family car. – Mary vezeti a családi autót. (=szokta vezetni)

Marry does drive the family car. De igen, Mary vezeti a családi autót. VAGY: Igenis, vezeti Mary a családi autót.

 

I went to the concert at the weekend. – A hétvégén elmentem a koncertre.

I did go to the concert at the weekend. – De igen, elmentem a koncertre a hétvégén. VAGY: Igenis, elmentem a koncertre a hétvégén.


A fenti példákból látszik, hogy ezek leginkább egy elhangzott téves információt javítanak, pontosítanak.

Az Egyszerű jelen és Egyszerű múlt idő pontos leírását az Igeidők részben találod!

 


HAVE

A have segédigét a befejezett igeidőkben (lásd: Igeidők), bizonyos műveltető szerkezetekben (lásd Műveltető szerkezetek) és a have got szerkezetben használjuk. Itt ez utóbbit tárgyaljuk.

Amikor birtoklást fejezünk ki (pl. van valamim), két lehetőség közül választhatunk. Mindkettő használatos, mindkettőt fontos ismerni:

have (got) have
segédige főige
jelen idő
kijelentő I've (=I have) got a dog. I have a dog. Van egy kutyám.
kérdő Have you got a dog? Do you have a dog? Van kutyád?
tagadó I haven't got a dog. I don't have a dog. Nincs kutyám.
múlt idő
kijelentő I had got a dog. (RITKÁBB) I had a dog. (GYAKORIBB) Volt egy kutyám.
kérdő Had you got a dog? (RITKÁBB) Did you have a dog? (GYAKORIBB) Volt kutyád?
tagadó I hadn't got a dog. (RITKÁBB) I didn't have dog. (GYAKORIBB) Nem volt kutyám.

 

Látható, hogy a „have got” szerkezet főként jelen időben használt, míg a have főigeként bármikor jó, de a kérdő és tagadó mondatokhoz az igeidőhöz megfelelő segédigét kell párosítani (do, does, did, stb.)

Szintén látszik a táblázatból, hogy a míg a have segédigét gyakran vonjuk össze az előtte álló főnévvel, a have főigét viszont soha (ahogy a többi főigét sem).


CAN, COULD, BE ABLE TO

Tagadásuk:
can’t, cannot (tehát ha nem az első, összevont alakot használjuk, akkor a can és a not szót egybe írjuk)
couldn’t, could not
(be) not able to (ahol a be mindig igazodik a mondatban elvárt időhöz, alakhoz)

A can módbeli segédigének két alapvető jelentése van:

tud (csinálni valamit)

I can swim, I learnt it when I was 10. Tudok úszni, 10 éves koromban tanultam meg.

Mary can use the computer very well. Mary nagyon jól tudja használni a számítógépet.

They can start the new machine at the beginning of next week. Jövő hét elején el tudják indítani az új gépet.

Jim can play the guitar. Jim tud gitározni.

 

csinálhat valamit

You can use my pen. Használhatod a tollamat.

Can I sleep here? Alhatok itt?

Could I sleep here? Alhatnék itt? (jelentése megegyezik az előző mondatéval, de udvariasabb)

You can print the documents from my computer if you wish! Kinyomtathatod a dokumentumokat a gépemről, ha szeretnéd!

Jason can drive his father’s car. Jason vezetheti az apja autóját.

You can’t just come in here whenever you want. Nem jöhetsz be ide, amikor csak akarsz!

 

Ez a második jelentéskör több használati lehetőséget is ad, például engedély kérése valamire, engedély adása, lehetőség kifejezése, stb. de mivel a magyar nyelvben is a „csinálhat valamit” szerkezettel fejezzük ki ezeket, az alábbi példákon túl nincs szükség a témát jobban részletezni.

Can I borrow this book? Kölcsönkérhetem ezt a könyvet? (engedély kérése, hasonlít a may-re!)

She can have dinner with us. Vacsorázhat velünk. (engedély adása)

We can make an excursion at the weekend as the weather is going to be nice. Kirándulhatunk a hétvégén, mivel az idő szép lesz. (lehetőség kifejezése)

A can segédigének csak jelen és múlt ideje van: can – could
Bármilyen egyéb igeidőben a be able to szerkezet veszi át a helyét (ami ugyan már nem segédige, de lásd lejjebb).

Bob could find the solution to the exercise in 5 minutes. Bob 5 perc alatt megtalálta (meg tudta találni) a megoldást a feladatra.

Jenny could collect the rabbits in the garden alone. Jenny egyedül össze tudta gyűjteni a nyulakat a kertben.

A could segédigének, azonban, van egy másik, a feltételes mondatok témakörébe tartozó használata is: “tudna csinálni valamit”, “csinálhatna valamit”

Mary could help us if she were here. Mary tudna nekünk segíteni, ha itt lenne.

Couldn’t you be a bit more polite with her? Nem tudnál egy kicsit udvariasabb lenni vele?

 

A could ezen használatáról a feltételes mondatok részben találsz további információkat!

 

can (could) vagy be able to

Ez a dilemma csak jelen és múlt időben érvényes, mivel a can csak ebben a két időben használható, minden más esetben a be able to veszi át a szerepét.

Jelen és múlt időben, mikor mindkettő használható, is csak kis különbség van a két szerkezet között. Míg a can/could általános képességet fejez ki, a be able to egy adott helyzetben, adott körülmények közötti képességre utal. És ezen szabályt is felrúgja a szokásjog, miszerint a can egyszerűen csak gyakoribb minden helyzetben.

Josephine can dance. Josephine tud táncolni.

Josephine is able to dance two hours every afternoon. Josephine két órát tud táncolni minden délután. (ennyire van lehetősége, pl. a próbateremben)

 

Frank could drive when he was 20. Frank 20 évesen tudott vezetni.

Frank was able to drive home despite the heavy snowfall. A nagy hóesés ellenére Frank haza tudott vezetni.

DE:

I haven’t been able to speak to Mr. Jackson for days. Napok óta nem tudok Jackson úrral beszélni. (itt csak a be able to szerkezet használható, hiszen az igeidő Befejezett jelen, a can/could pedig csak Egyszerű jelenben/múltban használható)

You won’t be able to lift that alone! Nem fogod tudni egyedül megemelni! (szintén csak ez a megoldás jó, mivel jövő időről van szó)

If we had been able to reboot the system, the situation could have been solved. Ha újra tudtuk volna indítani a rendszert, meg lehetett volna oldani a helyzetet.

 

can + érzékeléssel kapcsolatos igék

Az alábbi érzékeléssel kapcsolatos igék előtt gyakran jelenik meg a can:

see – lát
I can see a house over there. Látok ott egy házat.

hear – hall
Can you hear the music? Hallod a zenét?

smell – érzi a szagát/illatát; szagol
I can smell something burning! Érzek valami égett szagot!

taste – kóstol, érzi az ízét valaminek
We could taste something very spicy. Valami nagyon fűszeres ízt éreztünk.

feel – érez
I could feel the cold breeze of autumn as I opened the door. Ahogy kinyitottam az ajtót, éreztem a hűvös őszi szellőt.

 

Ide sorolhatjuk még a remember és az understand igéket is, bár ezek nem érzékelős igék.

Can you remember the face of the man? Emlékszel a férfi arcára?

I just cannot remember what she told me about using the oven. Egyszerűen nem emlékszem mit mondott a sütő használatáról.

 

I couldn’t really understand what they were talking about. Nem igazán értettem, hogy miről beszélnek.

The music was quite loud, however, I could understand every word. A zene elég hangos volt, ennek ellenére minden szót értettem.

 

can’t – biztosan nem/ az nem lehet, hogy…

A can (igazából mindig tagadott, tehát a can’t) ezen jelentése és használata nagyban eltér az eddigiektől. Ilyen jelentéssel a must segédige „bizonyára” használatával állítható párba, azaz szembe, mivel jelentésüket tekintve ellentétes előjelűek.

John can’t be at home, I saw him walking in the park a few minutes ago. John nem lehet otthon (Az nem lehet, hogy John otthon van), mert pár perce láttam a parkban sétálni.

(Összehasonlításként: John must be at home, I saw him walking home a few minutes ago. – John biztosan otthon van, pár perce láttam hazafelé sétálni.)

They can’t have many friends, they are so rude to everyone. Nem lehet sok barátjuk, olyan rosszindulatúak mindenkivel.

(Összehasonlításként:They must have many friends as thay are so nice to everyone. Biztos sok barátjuk van, mivel olyan kedvesek mindenkivel.)

She can’t be working with the new computer. It hasn’t been installed yet. Az nem lehet, hogy az új számítógépen dolgozik. Még nem lett telepítve.

(Összehasonlításként: She must be working with the new computer, it was installed yesterday. Biztos az új számítógépen dolgozik, tegnap lett telepítve.)

Bob can’t have arrived in time, he had left home so late! Biztos nem ért oda időben, olyan későn idult el otthonról!

(Összehasonlításként: Bob must have arrived in time, he had left home well in time. Bob biztos időben odaért, időben indult otthonról.)

Érdemes megfigyelni a fenti példákban, hogy milyen szerkezetek hozhatók létre a can’t és a must segédigékkel.

 

Lásd még: must – biztosan, bizonyára


MAY, MIGHT

A may segédige jelentései:
-hat, -het (csinálhat valamit) – ezen jelentése hasonlít a can-re;
lehet, hogy…
A might segédige jelentése hasonlóan:
-hat, het (csinálhat valamit) ezen jelentése hasonlít a can-re;
lehet, hogy…,/ elképzelhető, hogy…,/ esetleg…

Tehát a might kisebb valószínűséget feltételez, mint a may.

 

May I use your phone to call my Mom? Használhatom a telefonodat, hogy felhívjam anyukámat?

Might I use your phone to call my Mom? (Esetleg) használhatnám a telefonodat, hogy felhívjam anyukámat?

 

A fenti két mondat bemutatja, hogy a két segédige jelentése és használata hasonló, de a might esetén több esélye van egy esetleges nemleges válasznak, mint a may esetén. Ez halvány különbség, a hétköznapi használatban a két segédige felcserélésével különösebb zűrt nem okozunk.

Minkét segédige alkalmas engedély kérésének és engedély adásának kifejezésére.

May I come in? Bejöhetek?

You may put on my coat if you are cold. Felveheted a kabátomat, ha fázol.

 

Might we crash here tonight? Esetleg alhatnánk itt ma éjjel? (Igen, a crash ezt is jelenti!)

You might borrow my car if promise to bring it back till 10 o’clock. Kölcsönkérheted az autómat, ha megígéred, hogy visszahozod 10-ig.

 

A may és a might használható lehetségesen megtörténő cselekvések kifejezésére.

John may come to the party. Lehet, hogy eljön John a buliba.

John might come to the party. Elképzelhető, hogy eljön John a buliba.

This play might actually work! Ez a terv akár működhet is!

Mary may call Jim in the afternoon. Mary lehet, hogy felhívja Jimet délután.

 

A may és a might segédigék múlt ideje: may/might + have + IGE3. alakja

He may have missed the bus. Lehet, hogy lekéste a buszt. (De nem vagyunk benne biztosak.)

She might have left before the concert. Elképzelhető, hogy (már) a koncert előtt elment.

 

Függő beszédben, bizonyos esetekben, a may might-ra változik, részleteket a Függő beszéd részben találsz!


WILL, WOULD

A will jelentései:
fog csinálni valamit (lásd: Igeidők – jövő idők)
megtennéd, hogy… - udvarias kérések kifejezése
akar csinálni valamit (általában tagadva: won’t – nem akar csinálni valamit)
Összevont alakja: ’ll – I’ll, Sarah’ll, We’ll, stb.
Vigyázat: will + not = won’t

I will call you back in a minute! Mindjárt visszahívlak!

I bet she will choose the pink T-shirt. Fogadok, hogy a rózsaszínű pólót fogja választani.

(további jövő idejű példamondatokért lásd: Igeidők – jövő idők)

 

Will you open the door for me? Kinyitod (Kinyitnád) nekem az ajtót?

Will you slice it up for me, please? Felszeletelné nekem, kérem?

 

The car won’t start. – Nem indul az autó. /  Az autó nem akar elindulni.

This door won’t open! Nem akar kinyílni ez az ajtó!

 

A would jelentései:
-na, -ne, -ná, -né (csinálna valamit) (Lásd: Feltételes mondatok – feltételes jelen)
régen csinált valamit, régen szokott valamit csinálni (amit már nem)

I wouldn’t use that old axe if I were you! Nem használnám azt a régi baltát, ha a helyedben lennék!

We would be in a big trouble now if Bill hadn’t brought a map. Most nagy bajban lennénk, ha Bill nem hozott volna egy térképet. (Kevert típusú feltételes mondat – lásd: Feltételes mondatok)

 

Marry would always tell us amazing stories about her trips around the world when she came over. Mary mindig elképesztő történeteket mesélt a föld körüli útjairól, amikor átjött hozzánk.

We’d (=We would) play football all day long when we were kids. Gyerekkorunkban egész nap fociztunk.


SHALL, SHOULD, OUGHT TO

A shall jelentései:
csináljunk valamit? (udvarias felajánlásokkor)
fog csinálni valamit (régies, és csak E/1. és T/1. személyű alany esetén válthatta fel a will-t. Ez a használat mostanra eltűnőben van, régebbi szövegekben még találkozhatunk rá példával.)

Shall I help you? Segítsek?

Shall I open the door for you? Kinyissam neked az ajtót?

Shall we talk about our project? Beszéljünk a projektünkről?

 

We shall overcome! Győzni fogunk!
És egy ritka és furcsa használat:

Let’s go, shall we? Menjünk, jó?

Let’s not stay here any longer, shall we? Ne maradjunk itt tovább, jó?

 

A should jelentései:
kellene (belső kényszer/indíttatás) (lásd: Feltételes mondatok)
esetleg, netán (Feltételes mellékmondatban, lásd: Feltételes mondatok – speciális esetek)

You should learn more! Többet kellene tanulnod!

Jane shouldn’t have gone to the concert with such high temperature. Jane-nek nem kellett volna elmennie a koncertre ilyen magas lázzal.

I should start preparing for my English language exam. El kellene kezdenem készülni az angol nyelvvizsgára.

 

If Tim should show up, tell him that the boss wants to talk to him! Ha esetleg felbukkanna Tim, mondd meg neki, hogy a főnök beszélni akar vele.

Should Tim show up, tell him… (megegyezik az előző példával)

 

Az ought to jelentése:
kellene (külső kényszer/indíttatás)

You ought to wear a helmet in the production area. Sisakot kellene viselned a termelési területen.

You ought to have submitted the article before the deadline, not after it. A határidő előtt kellett volna leadnod a cikket, nem utána.

A hétköznapi beszédben gyakran a should veszi át az ought to szerepét!

 


NEED

A need jelentése:
szükséges, kell

Fontos megjegyezni, hogy a need tud segédigeként és főigeként is működni. Manapság főigeként már gyakoribb.

need – főige

I need a hammer. Szükségem van egy kalapácsra.

I don’t need any onion for the dinner. A vacsorához nincs szükségem hagymára.

He needs to go to the registry office. El kell mennie az okmányirodába. (=He has to go to the registry office.)

We needed less time to solve the task than they. Nekünk kevesebb időre volt szükségünk megoldani a feladatot, mint nekik.

You needed to call a taxi because of your broken ankle, didn’t you? A törött bokád miatt kellett taxit hívnod, ugye?

The office needs cleaning. Ráfér az irodára egy takarítás. (Elkelne egy takarítás…)

 

need – segédige
Csak tagadó mondatban!

You needn’t come, if you don’t want to. Nem szükséges eljönnöd, ha nem akarsz. (=You don’t need to come…/You don’t have to come…)

I needn’t have gone to the meeting. Nem kellett volna elmennem a megbeszélésre. (Feleslegesen mentem)

DE: I didn’t need to go to the meeting. (tehát főigeként használva a need-et) Nem kellett elmennem a megbeszélésre. (és nem is mentem)


MUST, HAVE TO

A must jelentései:
kell csinálni valamit (belső kényszer, vagy jó szándékú javaslat)
bizonyára csinál(t) valamit

I must eat something. Ennem kell valamit.

We must find the best solution for ourselves. Meg kell találnunk a legjobb megoldást magunknak.

You must have your knee checked by a doctor. Meg kell (kellene) nézetned a térded egy orvossal.

A must ezen használata csak jelen időben és kijelentő mondatban (ritkán kérdőben) működik, minden más esetben a have to veszi át a szerepét. (Lásd: have to lent)
Tagadásakor a need is átveheti a szerepét.

You must have a cup of tea. Innod kell egy csésze teát. (Meg kell kóstolnod.)

DE: You don’t have to drink… You don’t need to drink… You needn’t drink…

 

You must know something about the plans. Te biztos tudsz valamit a tervekről.

Mary must be working now. Mary most biztos dolgozik.

Jill must have received our parcel by now. Jill mostanra biztos megkapta a csomagunkat.

 

A must második jelentéséhez további példákat találsz a can (can’t) szekcióban!

 

mustn’t – tilos, nem szabad

We mustn’t shut down the system. Tilos lekapcsolnunk a rendszert.

You mustn’t shout in a library. Nem kiabálhatsz egy könyvtárban.

 

A have to jelentése:
kell (jelen időben csak külső kényszer kifejezésére, más esetben bármikor)

A have to nem segédige, hanem főige, tehát ugyanúgy kell használnunk, mint a többi igét.

I have to get up early. Korán fel kell kelnem.

I don’t have to participate in the play. Nem kell részt vennem a színdarabban.

Did you have to queue in front of the shop to buy that new phone? Sorban kellett állnod, hogy megvedd azt az új telefont?

You will have to work on this report a bit more tomorrow. Holnap még egy kicsit dolgoznod kell ezen a jelentésen.

have got to  - jelentése megegyezik a have to-val

I’ve got to go now! Most már mennem kell!

She’s got to prepare all the food alone for the dinner. Egyedül kell elkészítenie az összes ételt vacsorára.